طراحی سایت

پرسش و پاسخ

در صورتی که مشتری قبل از سرسید اولین قسط ، مبلغ تسهیلات فروش اقساطی یا مشارکت کاهنده دریافتی را بدون انجام معامله و خرید واقعی در سپرده های تعهدی یا سرمایه گذاری خود حفظ نماید ، سود ها یا امتیازهای حاصل شده از محل ماندگاری وجه تسهیلات در سپرده مشتری چه حکمی دارد؟در صورتی که مشتری قبل از سرسید اولین قسط ، مبلغ تسهیلات فروش اقساطی یا مشارکت کاهنده دریافتی را بدون انجام معامله و خرید واقعی در سپرده های تعهدی یا سرمایه گذاری خود حفظ نماید ، سود ها یا امتیازهای حاصل شده از محل ماندگاری وجه تسهیلات در سپرده مشتری چه حکمی دارد؟مشتری برای موضوع مشخصی مثل خرید آپارتمان درخواست تسهیلات فروش اقساطی یا تسهیلات مشارکت کاهنده نموده است که پس از پرداخت تسهیلات مشخص گردیده که نامبرده مبلغ تسهیلات را برای خرید موضوع دیگری مصرف نموده است آیا اشکال شرعی دارد ؟مشتری برای موضوع مشخصی مثل خرید آپارتمان درخواست تسهیلات فروش اقساطی یا تسهیلات مشارکت کاهنده نموده است که پس از پرداخت تسهیلات مشخص گردیده که نامبرده مبلغ تسهیلات را برای خرید موضوع دیگری مصرف نموده است آیا اشکال شرعی دارد ؟آیا برای کالا و اموالی كه قبلا"معامله شده و متقاضی برای پرداخت چك های مندرج در مبایعه نامه يا برای پرداخت بدهی، درخواست نموده است می توان تسهیلات پرداخت کرد؟ آیا برای کالا و اموالی كه قبلا"معامله شده و متقاضی برای پرداخت چك های مندرج در مبایعه نامه يا برای پرداخت بدهی، درخواست نموده است می توان تسهیلات پرداخت کرد؟ در برخی تسهیلات مشاركت مدنی كه بانک شریك است مشتری ادعای ضرر و زیان می نماید آیا اخذ سود و جریمه با توجه به ادعای شریک ایراد شرعی دارد؟در برخی تسهیلات مشاركت مدنی كه بانک شریك است مشتری ادعای ضرر و زیان می نماید آیا اخذ سود و جریمه با توجه به ادعای شریک ایراد شرعی دارد؟در بعضی از موارد مشتریانی که دارای معوقات تسهیلات می باشند از بانک در خواست عدم پیگیری معوقات به شرط ارائه چک به میزان اصل تسهیلات و جرائم اقساط معوق به مدت چند ماه آینده را دارند، حال با توجه به اینکه ، برخی کارمندان برای مهلت دادن به مشتری یک فقره چک به مبلغ اصل معوقات و جرایم آینده دریافت می نمایند ، اخذ جرائم چه حکمی دارد؟در بعضی از موارد مشتریانی که دارای معوقات تسهیلات می باشند از بانک در خواست عدم پیگیری معوقات به شرط ارائه چک به میزان اصل تسهیلات و جرائم اقساط معوق به مدت چند ماه آینده را دارند، حال با توجه به اینکه ، برخی کارمندان برای مهلت دادن به مشتری یک فقره چک به مبلغ اصل معوقات و جرایم آینده دریافت می نمایند ، اخذ جرائم چه حکمی دارد؟مشتری برای خرید سهام یک موسسه آموزشی در حال فعالیت نیاز به تسهیلات جهت خرید سهم شرکاء را دارد. استفاده از قرارداد فروش اقساطی از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟مشتری برای خرید سهام یک موسسه آموزشی در حال فعالیت نیاز به تسهیلات جهت خرید سهم شرکاء را دارد. استفاده از قرارداد فروش اقساطی از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟چنانچه متقاضی تسهیلات فروش اقساطی ، که برای خرید کالایی از سوی بانک وکیل است تا به وکالت از بانک ، آن کالا را خریداری نماید. این وکالت را به شخص دیگـــــری ( نفر دوم ) دهد و شخص دوم این وکالت را به شخص دیگری ( نفر سوم ) واگذار نماید ، آیا از نظر شرعی ایراد دارد ؟چنانچه متقاضی تسهیلات فروش اقساطی ، که برای خرید کالایی از سوی بانک وکیل است تا به وکالت از بانک ، آن کالا را خریداری نماید. این وکالت را به شخص دیگـــــری ( نفر دوم ) دهد و شخص دوم این وکالت را به شخص دیگری ( نفر سوم ) واگذار نماید ، آیا از نظر شرعی ایراد دارد ؟مشتری با شغل نمایندگی بیمه درخواست تسهیلات جهت بهره گیری از وجه آن درشغل خود دارد . بدین صورت که بیمه مشتریان خودرا به صورت نسیه انجام داده ولی سهم بیمه مادر را از محل تسهیلات دریافتی به صورت نقدی واریز می نماید. مستدعیست درخصوص نوع عقد و مسائل شرعی مبتلا به ارائه طریق فرمایید.مشتری با شغل نمایندگی بیمه درخواست تسهیلات جهت بهره گیری از وجه آن درشغل خود دارد . بدین صورت که بیمه مشتریان خودرا به صورت نسیه انجام داده ولی سهم بیمه مادر را از محل تسهیلات دریافتی به صورت نقدی واریز می نماید. مستدعیست درخصوص نوع عقد و مسائل شرعی مبتلا به ارائه طریق فرمایید.آیا شعب بانک مجازند از تسهیلات فروش اقساطی برای استمهال تسهیلات مشارکت کاهنده استفاده نمایند - لازم به ذکر است که مشارکت واقعا محقق شده و موضوع مشارکت در زمان درخواست استمهال وجود دارد؟آیا شعب بانک مجازند از تسهیلات فروش اقساطی برای استمهال تسهیلات مشارکت کاهنده استفاده نمایند - لازم به ذکر است که مشارکت واقعا محقق شده و موضوع مشارکت در زمان درخواست استمهال وجود دارد؟آیا پرداخت تسهیلات جهت عوارض شهرداری برای تغییر کاربری ملک در قالب جعاله امکانپذیر میباشد؟آیا پرداخت تسهیلات جهت عوارض شهرداری برای تغییر کاربری ملک در قالب جعاله امکانپذیر میباشد؟شخصی قصد فنس کشی دور زمین خود را دارد برای این کار با یک پیمانکار قرارداد بسته و توافق نموده که اجرت ایشان را بصورت مرحله ای و در چند قسط به تناسب پیشرفت کار پرداخت نماید.حال آیا این فرد می تواند از بانک تسهیلات جعاله دریافت نموده و در حساب پس انداز خود نگه داشته و بصورت مرحله ای به پیمانکار پرداخت نماید؟شخصی قصد فنس کشی دور زمین خود را دارد برای این کار با یک پیمانکار قرارداد بسته و توافق نموده که اجرت ایشان را بصورت مرحله ای و در چند قسط به تناسب پیشرفت کار پرداخت نماید.حال آیا این فرد می تواند از بانک تسهیلات جعاله دریافت نموده و در حساب پس انداز خود نگه داشته و بصورت مرحله ای به پیمانکار پرداخت نماید؟آیا پرداخت تسهیلات جهت عوارض شهرداری برای تغییر کاربری ملک در قالب جعاله امکانپذیر میباشد؟آیا پرداخت تسهیلات جهت عوارض شهرداری برای تغییر کاربری ملک در قالب جعاله امکانپذیر میباشد؟پرداخت تسهیلات سرومهر(خریددین)به شرکتی که به صورت زنجیرهای در قالب چندین شرکت فعالیت مینماید و دارای ذینفع یا ذینفعان واحد میباشد از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ مثال :شخصی دارای یک واحد کشتارگاه مرغ میباشد.این فرد همچنین دارای مرغداری، سردخانه، شرکت حمل ونقل، شرکت خوراک دام وطیور، پرورش ماهی و... که همگی به صورت یک زنجیره تولیدی کامل در حال فعالیت میباشند و هرکدام در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل در اداره ثبت شرکتها به صورت رسمی به ثبت رسیده اند .لکن ذینع اصلی همه شرکتها و مجموعه های موصوف یک شخص واحد میباشد. پرداخت تسهیلات سرومهر(خریددین)به شرکتی که به صورت زنجیرهای در قالب چندین شرکت فعالیت مینماید و دارای ذینفع یا ذینفعان واحد میباشد از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ مثال :شخصی دارای یک واحد کشتارگاه مرغ میباشد.این فرد همچنین دارای مرغداری، سردخانه، شرکت حمل ونقل، شرکت خوراک دام وطیور، پرورش ماهی و... که همگی به صورت یک زنجیره تولیدی کامل در حال فعالیت میباشند و هرکدام در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل در اداره ثبت شرکتها به صورت رسمی به ثبت رسیده اند .لکن ذینع اصلی همه شرکتها و مجموعه های موصوف یک شخص واحد میباشد. تسهیلاتی در قالب فروش اقساطی ثبت گردیده است که پس از گذشت 4 روز از اخذ تسهیلات، مشتری منصرف و در این مدت، مبالغ تسهیلات توسط مشتری برداشت نشده است. لذا با توجه به محاسبه سود تسهیلات توسط نرم افزار ، آیا دریافت این سود صحیح است؟ آیا مشتری تسهیلات مرابحه می تواند مبلغ تسهیلات را بابت بدهی مربوط به کالا/ خدماتی که قبلاً خریداری نموده، بپردازد ؟آیا مشتری تسهیلات مرابحه می تواند مبلغ تسهیلات را بابت بدهی مربوط به کالا/ خدماتی که قبلاً خریداری نموده، بپردازد ؟تسهیلاتی در قالب فروش اقساطی ثبت گردیده است که پس از گذشت 4 روز از اخذ تسهیلات، مشتری منصرف و در این مدت، مبالغ تسهیلات توسط مشتری برداشت نشده است. لذا با توجه به محاسبه سود تسهیلات توسط نرم افزار ، آیا دریافت این سود صحیح است؟ بیمارستانی جهت توسعه بخشهای مختلف خود، اقدام به فروش سهام بیشتری به سهامداران در قبال دریافت چکهای مدتدار نموده است. آیا بانک میتواند این چکها را به وسیله تسهیلات خرید دین، تنزیل نماید؟با توجه به پرداخت تسهیلات سلف که در حوزه های ( کشاورزی - صنعت و معدن ) تعریف شده است .آیا میتوان به شخصی که دارای کارگاه طلاسازی (دارای مدارک مثبته) و هم فروشنده طلا می باشد، تسهیلات سلف پرداخت نمود ؟ (مشتری شمش طلا را پس از فرآوری ،تبدیل به سرویس طلا – دستبند طلا و... می نماید) . پیمانکاری دارای پروژه های مختلف ساخت و ساز به صورت انبوه سازی، درخواست تسهیلات مشارکت مدنی جهت خرید یک قطعه زمین دارد و میخواهد پس از اتمام سایر پروژه هایش شروع به ساخت در زمین مذکور نماید آیا امکان پرداخت با شرایط فوق وجود دارد؟پیمانکاری دارای پروژه های مختلف ساخت و ساز به صورت انبوه سازی، درخواست تسهیلات مشارکت مدنی جهت خرید یک قطعه زمین دارد و میخواهد پس از اتمام سایر پروژه هایش شروع به ساخت در زمین مذکور نماید آیا امکان پرداخت با شرایط فوق وجود دارد؟پروژه احداث ساختمان در قالب مشارکت مدنی به اتمام رسیده است و مشتری درخواست واگذاری پروژه در قالب فروش اقساطی به خودش را دارد ،آیا امکان پذیر است؟ پروژه احداث ساختمان در قالب مشارکت مدنی به اتمام رسیده است و مشتری درخواست واگذاری پروژه در قالب فروش اقساطی به خودش را دارد ،آیا امکان پذیر است؟ با توجه به رکود در بازار، برخی از دریافت کنندگان تسهیلات مشارکت مدنی که پروژه آنها طبق پیش بینی های اولیه به اتمام رسیده است، نتوانسته اند واحد های موضوع مشارکت را به فروش برسانند . در چنین مواردی آیا بانک مجاز است سهم الشرکه خود را از طریق واریز یک فقره تسهیلات مشارکت کاهنده به صورت اقساطی به شریک واگذار نماید؟با توجه به رکود در بازار، برخی از دریافت کنندگان تسهیلات مشارکت مدنی که پروژه آنها طبق پیش بینی های اولیه به اتمام رسیده است، نتوانسته اند واحد های موضوع مشارکت را به فروش برسانند . در چنین مواردی آیا بانک مجاز است سهم الشرکه خود را از طریق واریز یک فقره تسهیلات مشارکت کاهنده به صورت اقساطی به شریک واگذار نماید؟شرکتی در قالب مشارکت مدنی تسهیلاتی اخذ نموده و مبلغ آن، پس از مدتی به سپرده کوتاه مدت منتقل شده است، با توجه به اینکه مبلغ سهم الشرکه بانک (تسهیلات) برای هزینه کرد شریک (مشتری) در پروژه است ، آیا سود های دریافتی توسط ایشان ایراد دارد؟شرکتی در قالب مشارکت مدنی تسهیلاتی اخذ نموده و مبلغ آن، پس از مدتی به سپرده کوتاه مدت منتقل شده است، با توجه به اینکه مبلغ سهم الشرکه بانک (تسهیلات) برای هزینه کرد شریک (مشتری) در پروژه است ، آیا سود های دریافتی توسط ایشان ایراد دارد؟با توجه به اینکه بانک در خرید زمین مشارکت می نماید و هزینه های ساخت آن بر عهده مشتری می باشد چنانچه در مدت مقرر به اتمام نرسد و شخص بخواهد از دارائی های شخصی اش آنرا تسویه کند آیا بانک می تواند سود پروژه به اتمام نرسیده را دریافت نماید؟با توجه به اینکه بانک در خرید زمین مشارکت می نماید و هزینه های ساخت آن بر عهده مشتری می باشد چنانچه در مدت مقرر به اتمام نرسد و شخص بخواهد از دارائی های شخصی اش آنرا تسویه کند آیا بانک می تواند سود پروژه به اتمام نرسیده را دریافت نماید؟یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی به مدت یکسال جهت تکمیل یک پروژه ساختمانی پرداخت شده است، مشتری در زمان سررسید تسهیلات در سال جاری به دلیل تکمیل نشدن ساختمان قادر به تسویه تسهیلات نمی باشد و به منظور تکمیل و فروش ساختمان درخواست تمدید مجدد تسهیلات را نموده، همچنین ایشان طی چند مرحله مبالغی را پرداخت نموده که مانده بدهی وی در حال حاضر شامل اصل و سود و جریمه تأخیر این تسهیلات می باشد ، لطفاً راهکار تمدید مجدد این تسهیلات را بفرمایید . یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی به مدت یکسال جهت تکمیل یک پروژه ساختمانی پرداخت شده است، مشتری در زمان سررسید تسهیلات در سال جاری به دلیل تکمیل نشدن ساختمان قادر به تسویه تسهیلات نمی باشد و به منظور تکمیل و فروش ساختمان درخواست تمدید مجدد تسهیلات را نموده، همچنین ایشان طی چند مرحله مبالغی را پرداخت نموده که مانده بدهی وی در حال حاضر شامل اصل و سود و جریمه تأخیر این تسهیلات می باشد ، لطفاً راهکار تمدید مجدد این تسهیلات را بفرمایید . با توجه به اینکه بانک در خرید مشارکت می نماید و هزینه های ساخت آن بر عهده مشتری می باشد چنانچه در مدت بازپرداخت ( تا پایان یک سال ) به اتمام نرسد و شخص بخواهد از دارائی های شخصی اش آن را تسویه کند به لحاظ شرعی تکیلف سود پروژه به اتمام نرسیده چیست؟با توجه به اینکه بانک در خرید مشارکت می نماید و هزینه های ساخت آن بر عهده مشتری می باشد چنانچه در مدت بازپرداخت ( تا پایان یک سال ) به اتمام نرسد و شخص بخواهد از دارائی های شخصی اش آن را تسویه کند به لحاظ شرعی تکیلف سود پروژه به اتمام نرسیده چیست؟شرکتی جهت خرید مواد اولیه و تولید قطعات خودرو اقدام به اخذ تسهیلات در قالب مشارکت مدنی (تولید) نموده است، اکنون ضمن اعلام تحقق سود مورد انتظار بانک در دوره قبل و پرداخت آن طبق قرارداد ، درخواست تمدید اصل سرمایه با نرخ توافقی و برای یک دوره دیگر به جهت عدم خروج آن از چرخه تولید را دارد. لطفا در این خصوص راهنمایی های لازم را بعمل آورید.شرکتی جهت خرید مواد اولیه و تولید قطعات خودرو اقدام به اخذ تسهیلات در قالب مشارکت مدنی (تولید) نموده است، اکنون ضمن اعلام تحقق سود مورد انتظار بانک در دوره قبل و پرداخت آن طبق قرارداد ، درخواست تمدید اصل سرمایه با نرخ توافقی و برای یک دوره دیگر به جهت عدم خروج آن از چرخه تولید را دارد. لطفا در این خصوص راهنمایی های لازم را بعمل آورید.مسدود کردن سپرده ( آورده نقدی مشتریان ) در طرحهایی مثل میعاد و مشارکت از لحاظ شرعی مشکل دارد؟ مسدود کردن سپرده ( آورده نقدی مشتریان ) در طرحهایی مثل میعاد و مشارکت از لحاظ شرعی مشکل دارد؟ آیا درصدى كه سپرده گذاران به عنوان سود از بانك دریافت میكنند، ربا محسوب میشود؟ آیا درصدى كه سپرده گذاران به عنوان سود از بانك دریافت میكنند، ربا محسوب میشود؟ مرسوم است که مسؤلان بانک با شرکتها و مؤسسات قرارداد میبندند که چنانچه آن شرکت حساب جاری خود را (که ماهیت آن قرض است) به آن منتقل نماید، بانک نیز در مقابل تعهد میکند به افراد معرفی شده از سوی آن شرکت تسهیلات پرداخت کند؛ آیا این کار جایز است؟مرسوم است که مسؤلان بانک با شرکتها و مؤسسات قرارداد میبندند که چنانچه آن شرکت حساب جاری خود را (که ماهیت آن قرض است) به آن منتقل نماید، بانک نیز در مقابل تعهد میکند به افراد معرفی شده از سوی آن شرکت تسهیلات پرداخت کند؛ آیا این کار جایز است؟من با وام کارمندی درقالب تسهیلات فروش اقساطی، از طرف بانک وکیل بودم تا با آن کالا خریداری نمایم، ولی با آن هیچ خریدی را انجام ندادم. در صورت وجود مشکل شرعی راه حل آنرا بیان نمایید؟من با وام کارمندی درقالب تسهیلات فروش اقساطی، از طرف بانک وکیل بودم تا با آن کالا خریداری نمایم، ولی با آن هیچ خریدی را انجام ندادم. در صورت وجود مشکل شرعی راه حل آنرا بیان نمایید؟کاربرد قرارداد مرابحه را با ذکر مصادیق توضیح دهید؟کاربرد قرارداد مرابحه را با ذکر مصادیق توضیح دهید؟آيا امتیاز وام قرض الحسنه در طرح ميثاق بیانگر قرض به شرط سپرده نمی شود و آیا از لحاظ شرعی، ربای حكمی محسوب ميگردد؟آيا امتیاز وام قرض الحسنه در طرح ميثاق بیانگر قرض به شرط سپرده نمی شود و آیا از لحاظ شرعی، ربای حكمی محسوب ميگردد؟بسياری از مشتريان هنگام تشكيل پرونده برای دريافت وام یا تسهیلات و يا سپرده گذاری برای اخذ سود، متن قراردادها را مطالعه نميكنند و فقط امضا ميكنند آيا از نظر شرعی ایراد دارد؟بسياری از مشتريان هنگام تشكيل پرونده برای دريافت وام یا تسهیلات و يا سپرده گذاری برای اخذ سود، متن قراردادها را مطالعه نميكنند و فقط امضا ميكنند آيا از نظر شرعی ایراد دارد؟آیا می توان حساب قرض الحسنه یا حساب سپرده سرمایه گذاری مشتری را به عنوان وثیقه تسهیلات مسدود کرد؟آیا می توان حساب قرض الحسنه یا حساب سپرده سرمایه گذاری مشتری را به عنوان وثیقه تسهیلات مسدود کرد؟بانک به مشتری خط اعتباری خرید دین اختصاص داده است و مقرر شده است که مشتری طلب های واقعی ناشی از معامله واقعی از دیگران را در قالب چک به بانک ارائه دهد و بانک این طلب ها را از وی خریداری نماید حال سئوال این است که اگر مشتری خودش از کسی طلب و چک نداشته باشد اما شخص دیگری چک های خود را به ایشان بدهد تا وی برای تنزیل به بانک ارائه نماید، (بدون اینکه مشتری از آن شخص طلبی داشته باشد) آیا خرید یا تنزیل این گونه چکها صحیح می باشدبانک به مشتری خط اعتباری خرید دین اختصاص داده است و مقرر شده است که مشتری طلب های واقعی ناشی از معامله واقعی از دیگران را در قالب چک به بانک ارائه دهد و بانک این طلب ها را از وی خریداری نماید حال سئوال این است که اگر مشتری خودش از کسی طلب و چک نداشته باشد اما شخص دیگری چک های خود را به ایشان بدهد تا وی برای تنزیل به بانک ارائه نماید، (بدون اینکه مشتری از آن شخص طلبی داشته باشد) آیا خرید یا تنزیل این گونه چکها صحیح می باشدبانک به مشتری خط اعتباری خرید دین اختصاص داده است و مقرر شده است که مشتری طلب های واقعی ناشی از معامله واقعی از دیگران را در قالب چک به بانک ارائه دهد و بانک این طلب ها را از وی خریداری نماید حال سئوال این است که اگر مشتری خودش از کسی طلب و چک نداشته باشد اما شخص دیگری چک های خود را به ایشان بدهد تا وی برای تنزیل به بانک ارائه نماید، (بدون اینکه مشتری از آن شخص طلبی داشته باشد) آیا خرید یا تنزیل این گونه چکها صحیح می باشدشغل یکی از مشتریان صرافی میباشد. وی در قبال پرداخت ارز به مشتریان خود، چک مدت دار دریافت مینماید آیا می توان به این مشتری ، تسهیلات خرید دین پرداخت نمود.شغل یکی از مشتریان صرافی میباشد. وی در قبال پرداخت ارز به مشتریان خود، چک مدت دار دریافت مینماید آیا می توان به این مشتری ، تسهیلات خرید دین پرداخت نمود.شغل یکی از مشتریان صرافی میباشد. وی در قبال پرداخت ارز به مشتریان خود، چک مدت دار دریافت مینماید آیا می توان به این مشتری ، تسهیلات خرید دین پرداخت نمود.پرداخت تسهیلات سرومهر(خریددین)به شرکتی که بصورت زنجیره ای در قالب چندین شرکت فعالیت مینماید و دارای ذینفع یا ذینفعان واحد می باشد از نظر شرعی چه حکمی دارد . مثال :شخصی دارای یک واحد کشتارگاه مرغ می باشد.این فرد همچنین دارای مرغداری ،سردخانه ،شرکت حمل ونقل ،شرکت خوراک دام وطیور، پرورش ماهی و... که همگی به صورت یک زنجیره تولیدی کامل در حال فعالیت می باشند و هر کدام در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل دراداره ثبت شرکتها بصورت رسمی به ثبت رسیده اند .لکن ذینع اصلی همه شرکتها و مجموعه های موصوف یک شخص واحد می باشد. 1. آیا با وام فروش اقساطی می توان اوراق مشارکت خرید؟ اگر جواب خیر است لطفا مشروحا توضیح دهید چرا میتوان سهام خرید و لی اوراق مشارکت نه؟پرداخت تسهیلات سرومهر(خریددین)به شرکتی که بصورت زنجیره ای در قالب چندین شرکت فعالیت مینماید و دارای ذینفع یا ذینفعان واحد می باشد از نظر شرعی چه حکمی دارد . مثال :شخصی دارای یک واحد کشتارگاه مرغ می باشد.این فرد همچنین دارای مرغداری ،سردخانه ،شرکت حمل ونقل ،شرکت خوراک دام وطیور، پرورش ماهی و... که همگی به صورت یک زنجیره تولیدی کامل در حال فعالیت می باشند و هر کدام در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل دراداره ثبت شرکتها بصورت رسمی به ثبت رسیده اند .لکن ذینع اصلی همه شرکتها و مجموعه های موصوف یک شخص واحد می باشد. پرداخت تسهیلات سرومهر(خریددین)به شرکتی که بصورت زنجیره ای در قالب چندین شرکت فعالیت مینماید و دارای ذینفع یا ذینفعان واحد می باشد از نظر شرعی چه حکمی دارد . مثال :شخصی دارای یک واحد کشتارگاه مرغ می باشد.این فرد همچنین دارای مرغداری ،سردخانه ،شرکت حمل ونقل ،شرکت خوراک دام وطیور، پرورش ماهی و... که همگی به صورت یک زنجیره تولیدی کامل در حال فعالیت می باشند و هر کدام در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل دراداره ثبت شرکتها بصورت رسمی به ثبت رسیده اند .لکن ذینع اصلی همه شرکتها و مجموعه های موصوف یک شخص واحد می باشد. شرکتی نزد بانک از تسهیلات خرید دین استفاده می کند . که مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آن در شرکت دیگری مرتبط با این صنعت سهامداراست و به عنوان سهامدار وجوه خود را به صورت چک دریافت و جهت تنزیل به بانک ارائه مینماید.همزمان این شخص در شرکت دیگری نیز که مرتبط با همین صنعت است به عنوان رئیس هیئت مدیره می باشد. که با توجه به مراودات مالی موجود، بخشی از مراودات مالی خود را به صورت چک دریافت می نماید و جهت تنزیل به بانک ارائه مینماید. با توجه به شرایط ذکر شده حکم شرعی تنزیل چکهای ارائه شده از شرکتهای فوق به نفع شرکت اولیه چیست ؟شرکتی نزد بانک از تسهیلات خرید دین استفاده می کند . که مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آن در شرکت دیگری مرتبط با این صنعت سهامداراست و به عنوان سهامدار وجوه خود را به صورت چک دریافت و جهت تنزیل به بانک ارائه مینماید.همزمان این شخص در شرکت دیگری نیز که مرتبط با همین صنعت است به عنوان رئیس هیئت مدیره می باشد. که با توجه به مراودات مالی موجود، بخشی از مراودات مالی خود را به صورت چک دریافت می نماید و جهت تنزیل به بانک ارائه مینماید. با توجه به شرایط ذکر شده حکم شرعی تنزیل چکهای ارائه شده از شرکتهای فوق به نفع شرکت اولیه چیست ؟شرکتی نزد بانک از تسهیلات خرید دین استفاده می کند . که مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آن در شرکت دیگری مرتبط با این صنعت سهامداراست و به عنوان سهامدار وجوه خود را به صورت چک دریافت و جهت تنزیل به بانک ارائه مینماید.همزمان این شخص در شرکت دیگری نیز که مرتبط با همین صنعت است به عنوان رئیس هیئت مدیره می باشد. که با توجه به مراودات مالی موجود، بخشی از مراودات مالی خود را به صورت چک دریافت می نماید و جهت تنزیل به بانک ارائه مینماید. با توجه به شرایط ذکر شده حکم شرعی تنزیل چکهای ارائه شده از شرکتهای فوق به نفع شرکت اولیه چیست ؟بانک با مشتری جهت تکمیل و اتمام پروژ ه ساختمانی در 40درصد نهایی آن مشارکت نموده است ، پروژه قبل از زمان مقرر به بهره برداری رسیده و شریک بدون اطلاع بانک فروخته است . شریک با وجوه حاصله، اقدام به تهیه زمینی مرغوب تر جهت احداث یک پروژه دیگر نموده است. حال سررسید مشارکت اولیه با بانک فرارسیده است و شریک تقاضای پرداخت سود مورد انتظار بانک حاصل ازمشارکت اول را دارد و مایل است اصل تسهیلات را در اختیار داشته و در پروژه جدید نیز با بانک شریک شود.آیا امکان دریافت سود مشارکت اولیه و ادامه مشارکت وجود دارد ؟ در صورت امکان ادامه مشارکت با توجه به مشکل نرم افزاری ایجاد یک فقره تسهیلات جدید و تسویه کامل اصل تسهیلات قبلی از محل تسهیلات جدید امکانپذیر است یا خیر ؟بانک با مشتری جهت تکمیل و اتمام پروژ ه ساختمانی در 40درصد نهایی آن مشارکت نموده است ، پروژه قبل از زمان مقرر به بهره برداری رسیده و شریک بدون اطلاع بانک فروخته است . شریک با وجوه حاصله، اقدام به تهیه زمینی مرغوب تر جهت احداث یک پروژه دیگر نموده است. حال سررسید مشارکت اولیه با بانک فرارسیده است و شریک تقاضای پرداخت سود مورد انتظار بانک حاصل ازمشارکت اول را دارد و مایل است اصل تسهیلات را در اختیار داشته و در پروژه جدید نیز با بانک شریک شود.آیا امکان دریافت سود مشارکت اولیه و ادامه مشارکت وجود دارد ؟ در صورت امکان ادامه مشارکت با توجه به مشکل نرم افزاری ایجاد یک فقره تسهیلات جدید و تسویه کامل اصل تسهیلات قبلی از محل تسهیلات جدید امکانپذیر است یا خیر ؟با توجه به اینکه درخواستهای زیادی از طرف مشتریان در خصوص دریافت تسهیلات مشارکت به شرایط ذیل داریم خواهشمند است در صورت امکان جهت پرداخت تسهیلات به صورت مشارکت به این مشتریان راهنمایی لازم را مبذول فرمائید : 1- مشتربانی که منزل مسکونی به تازه گی خریداری کرده اند و مبلغی را به عنوان بیع به فروشنده پرداخت و جهت پرداخت مابقی مبلغ خرید از ما درخواست تسهیلات دارند 2- مشتریانی که در گذشته به عضویت تعاونی های مختلف از جمله مسکن مهر درامده اند ولی هنوز منزل مسکونی خود را تحویل نگرفته اند جهت ساخت یا تحویل این منازل درخواست تسهیلات دارند 3- مشتریانی که منزل مسکونی خود را بصورت پیش خرید تهیه کرده اند و اکنون جهت تحویل این منزل نیاز به مبلغی دارند که در این خصوص درخواست تسهیلات دارندسئوالات: 1.دریافت کارمزد دریافتنی تشکیل پرونده غیراز کارمزد تسهیلات،اشکال شرعی دارد. 2.علت دریافت کارمزد 1.5 درهزار تسهیلات مشارکت کاهنده چیست؟چون دراکثر مواقع مثلا خریدخودرو یاتسهیلات تاسقف 30میلیون تومان بازدیدی ازطرح توجیهی بعمل نمی آید. 3. واریز سهم الشرکه درتسهیلات مشارکت الزامی نیست در صورتیکه طبق نامه استان باید24 ساعت قبل ازواریز تسهیلات به حساب واریز شود. 4.خواهشمند جهت رعایت هرچه بیشترمسائل شرعی وپرداخت تسهیلات براساس نیاز مشتری، کدتسهیلات جعاله نیزبازشود. 5. پیشنهاد می گردد درتسهیلاتی که درقالب استمهال پرداخت میشود، درصورت امکان به جای قراردادفروش اقساطی ازقرارداد خریددین یاسلف استفاده گردد.تابصورت مستقیم ازمحل تسهیلات، اقساط معوقه پرداخت گرددونیازی به خریدوفروش صوری نباشد. در خصوص پرداخت تسهیلات مشارکت کاهنده ( تقسیطی) در خواست می گردد مشخص نمایید آیا برای خرید قالب های مورد استفاده در دستگاههای تزریق پلاستیک که دارای عمر مفید حداقل 5 سال می بشد می توان این نوع تسهیلات را پرداخت کرد یا خیر ؟ دستگاه تزریق مورد تقاضای مشتری 400.000.000ریال قالبهای سایز 20 پلی اتیلن 7 دست به مبلغ 350.000.000ریال قالبهای سایز32پلی اتیلن 7 دست به مبلغ 500.00.000ریال آیا برای خرید وسایل یک باشگاه بدنسازی شامل وسایلی که با آن ورزش میکنند و دارای عمر مفید حداقل 4تا 5 سال است می توان مشارکت تقسیطی داد یا خیر ؟ در خصوص حساب های امتیازی اشخاص حقوقی(مهر،میثاق) و معرفی اعضاء آنها جهت دریافت تسهیلات مانند:تعاونی های مسکن مهر و فرهنگیان این اشخاص(حقوقی) حساب هایی ،مانند مهر3،افتتاح کرده و از محل کارکرد آنها اعضا خود را جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی می نمایند. گاهی اوقات اشخاص حقوقی(شرکت ها) در ضمن معرفی اعضاء درخواست می نمایند که مبلغ تسهیلات به حساب خود شرکت(شخص حقوقی)واریز گردد. سوال اینست نحوه عقدی که در اینگونه موارد باید از جانب بانک اعمال شود و یا راه حل آن در جهت عدم تبدیل شدن سود به ربا ، چه اقدام یا اقداماتی از طرف بانک و مشتری باید صورت گیرد با توجه به موقعیت طرح سپردهای مسدوی قرض الحسنه آیا از نظر شرعی افتتاح و معرفی اعضاءتوسط شرکت ویا اشخاص چگونه است ؟در طرح شمیم مهر فردی کل سرمایه نقدی خود را سپرده نموده وبرابر دستورالعمل 90 درصد تسهیلات مشارکت دریافت مینماید لذا باتوجه به ماده 4 قرارداد مشارکت کاهنده مبلغ 20 درصد سهم شریک را ندارد لذا در این خصوص راهنمائی لازم جهت چگونگی پرداخت تسهیلات ارائه نمائید. با توجه به اینکه اکثر درخواست مشتریان بابت بدهی بوده و در کلاس آموزشی قم نیز مطرح شده لطفا بفرمائید: در صورتیکه فردی بابت موضوعات مختلف بدهکار باشد(مثلا خرید خانه ، ساخت خانه، خرید زمین، خرید خودرو، تامین کالای اساسی منزل، تامین جهیزیه و ......) آیا امکان خرید بخشی از دارائی وی (از جمله یک یا دو دانک از منزل، زمین، کارخانه و ...) وجود داشته که با فروش مجدد به وی بتواند نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید .؟ خرید و فروش در قالب چه عقدی باشد.؟ سایر راهنمائی لازم صورت گیرد.شرایط عقود اسلامی ذیل را توضیح دهید. آیا معامله انجام شده حلال است؟ یک بانک به یک شرکت تسهیلات کلان جهت ساخت مسکن در قالب مشارکت اعطا می کند. طی توافق بین بانک و شرکت مفروض، مقرر می شود که پس از یک سال و در زمان سررسید تسویه ی تسهیلات مشارکت اعطا شده، یا شرکت به ازای هر کارمند آن شرکت که در پروژه مسکن عضو بوده و خرید انجام داده است، توسط هر کارمند به اندازه ی سهم وی از پروژه مسکن، بخشی از تسهیلات مشارکت اعطا شده را تسویه کند و یا در صورت عدم توانایی در تسویه، آن مبلغ مربوط به آن کارمند، تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی شده و کارمند متعهد می شود از آن زمان به بعد اصل و فرع مربوط به خودش را به صورت اقساطی بازپرداخت کند.؟اگر دستور مافوق مبنی بر عقد قرار داد برخلاف شرع مقدس باشد چگونه باید برخورد کرد؟ وتا چه اندازه باید تذکر داده شود؟ همچنین اگر در پرداخت تسهیلات اگر با شرایط عقودآشنا نبودیم یا اشتیاه برداشت کردیم وظیفه چیست ؟و یا حتی اگر موضوع قرار داد را تایید کرده باشیم قبل ا از واریز وام چگونه باید برخورد کنیم ؟در پایان آیا بهتر نیست به جای مجبور کرن شعب به پرداخت تسهیلات مشارکت با هزارن مشکل وباتوجه به این موضوع که صنایع زیادی محتاج این نوع سرمایه میباشندبا آنها موسسه تعامل نماید وپرداخت تسهیلات در این قالب انجام شود تا باعث رشد اقتصادی و تحقق حماسه اقتصادی به جای تسهیل دلال بازی در بازار شویم.اینجانب خواستار دریافت یکی از طرحهای وامهای بدون سپرده از موسسه برای تکمیل منزل مسکونی خود می باشم لذا شرعی ترین وامی که می توان در این قالب گرفت را معرفی نمایید .غیر از طرح میعاد با مسدودیآیا گرفتن جریمه تاخیر از وام های قرض الحسنه از نظر شرعی مشکلی ندارد؟ معمولا جهت عضویت در تعاونی های مسکن ابتدا امر باید مبلغی به عنوان حق عضویت پرداخت گردد و پس از آن مبالغی تحت عناوین مختلف خرید زمین , هزینه های جانبی از جمله شهرداری , خرید مصالح , ساخت و ساز و در نهایت تکمیل پروژه و تحویل منزل مسکونی از اعضا دریافت میشود . لازم به ذکر است ممکن است در هیچ کدام از زمانهای فوق مالکیت و قطعه فرد مشخص نباشد و صرفا در آخرین پرداخت جهت تحویل واحد مربوطه شماره قطعه مشخص باشد . لذا خواهشمند است اعلام فرمائید در کدام قسمت از این مراحل طرحها میتوان با مشتری مشارکت نمود و به ایشان در قالب مشارکت کاهنده تسهیلاتی را پرداخت نمود؟یکی از مشتریان که شاغل در صنف عکاسی و فیلم برداری میباشد قصد خرید یک دستگاه دوربین دیجیتال حرفه ای فیلم برداری به مبلغ 150.000.000 ریال با شرایط ذیل را دارد , لازم بذکر است معمولا عمر مفید اینگونه سیستمها 5 سال است و بعد از 5 سال با توجه به ورود سیستم های جدیدتر این دستگاه از رده خارج شده و باید تعویض شود , حال با این شرایط آیا میتوان جهت خرید این سیستم با مشتری مشارکت نمود و به ایشان تسهیلات مشارکت تقسیطی پرداخت نمود یا خیر ؟مشتری تقاضای مشارکت در خرید ( کاهنده ) جهت پیش خریدی دارد که هنوز در مرحله اولیه ساخت است طبق نقشه وطراحی و قولنامه پیش فروش طبقه و متراژو واحد مشخص است ایا مشارکت با ان درست است . چنانچه شخصی قبل ازخرید مسکن به شعبه مراجعه می نماید و درخواست تسهیلاتی با شرایط ذیل رادارد. 1-نامبرده سرمایه ای به مبلغ هشتصدمیلیون ریال دراختیاردارد وتقاضای دریافت تسهیلاتی به مبلغ دویست میلیون ریال جهت خرید مسکنی به مبلغ یک میلیاردریال رادارد چنانچه در قولنامه مبلغ هشتصد میلیون ریال درطی دومرحله به فروشنده پرداخت شده ومبلغ دویست میلیون ریال درهنگام تحویل منزل بوده باشد ایا می توان مبلغ تسهیلات درخواستی را بدون واریز هیچ وجهی توسط متقاضی به عنوان سهم الشرکه واریز نمود و برداشتی از حساب همان مبلغ تسهیلات باشد. 2-درغیراین صورت مبلغ سهم الشرکه متقاضی به چه صورت می باشد پزشکی به شعبه مراجعه نموده است و جهت تجهیز مطب خود در خواست تسهیلات مشارکت نموده است و در این خصوص پیش فاکتوری از یک فروشگاه معتبر ارائه نموده است , که در آن اقلام غیر مصرفی ریز و درشتی از مبلغ 200.000 ریال تا چند میلیون تومان وجود دارد . حال با توجه به اینکه بنا به اظهار خود ایشان عمر مفید این اقلام بالای 5 سال است آیا میتوان به ایشان تسهیلاتی در قالب مشارکت کاهنده پرداخت نمود؟مقرر است یک فقره تسهیلات به شرکتی پرداخت شود که آن شرکت پیمانکار شرکت دیگر است که مجری مسکن مهر می باشد بطوریکه شرکت پیمانکار مصالح مورد نیاز را خود تامین و در پروژه مصرف می کند ، حال شرکت پیمانکار درخواست تسهیلات مشارکتی از بانک را دارد ، آیا می توان تسهیلات مشارکت در ساخت و ساز به آن پرداخت کرد یا خیر؟1-نظر به درخواست یکی از مشتریان خوب استان ( اتحادیه آنگران استان البرز) درخصوص خرید ملکی که قبلا از جهاد کشاورزی صورت گرفته و درحال حاضر در شهرداری اقدام به تغییر کاربری نموده است ، بابت مبلغ واریزی به شهرداری درخواست تسهیلات دارند، قالب عقد پرداختی مورد سوال است. مبلغ تغییر کاریری 50 میلیارد ریال بوده که درخواست تسهیلات 15 میلیاردی می باشد. 2-بابت خرید سرقفلی که از داراییهای نامشهود می باشد نیز نوع عقد مورد سوال است1- آیا تا کنون در خصوص کارمزد تسهیلات قرض الحسنه در بانک محاسباتی صورت گرفته و در صورت انجام محاسبات آیا کارمزد واقعی با نرخ 4 درصد چقدر انحراف دارد؟ 2- چرا کارمزد تسهیلات قرض الحسنه با شرایط یکسان و فقط با تاریخ واریز مختلف ،متفاوت می باشد؟ 3- آیا حجم تسهیلات قرض الحسنه واریزی بانک با منابع قرض الحسنه موجود در بانک برابری می نماید؟ 4-با توجه به اینکه تسهیلات قرض الحسنه کارکنان در عمل هزینه کمتری را برای بانک به دنبال دارد چرا تفاوتی بین نرخ تسهیلات قرض الحسنه کامندی و عادی نمی باشد؟ 5- با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات برکت واحسان مشروط به تسویه تسهیلات قبلی می باشد ، از نظر فقهی این شرط چه حکمی دارد؟ با توجه به اینکه عقد مشارکت کاهنده عقدی لازم می باشد و بانک در قبال زیان وارده به مشتری به هر دلیلی هیچگونه مسئولیتی را به عهده نمی گیرد ، چه نیازی به الزام موضوع مشارکت می باشد؟1- در مواردی که مشتری در خواست پیش خرید یک واحد مسکونی در حال ساخت را دارد آیا بانک مجاز به پرداخت تسهیلات مشارکت کاهنده می باشد یا نه ؟ 2- در مواردی که مشتری به صراحت اعلام می کند که قصد فروش موضوع مشارکت قبل از اتمام اقساط را دارد آیا بانک مجاز به پرداخت تسهیلات در قالب عقد مشارکت کاهنده به مشتری می باشد یا نه ؟ و در چنین موردی آیا سود های دریافتی از مشتری حکم ربا را دارد یا نه ؟ پرداخت تسهیلات فروش اقساطی یا مرابحه برای خرید سپرده بلند مدت خود بانک (افتتاح سپرده بلند مدت از محل تسهیلات واریز شده )مغایر با موازین شرعی می باشد یا نه؟ پرداخت تسهیلات فروش اقساطی یا مرابحه برای خرید سپرده بلند مدت خود بانک (افتتاح سپرده بلند مدت از محل تسهیلات واریز شده )مغایر با موازین شرعی می باشد یا نه؟تمدید تسهیلات مشارکت مدنی به یکی از دو روش زیر مغایر با دستورالعملها و موازین شرعی می باشد یا نه ؟ الف ) پرداخت سود دوران مشارکت توسط شریک بعد از اتمام دوره اول و تسویه تسهیلات قبلی از طریق واریز یک فقره تسهیلات جدید. ب) تسویه تسهیلات قدیم با واریز یک فقره تسهیلات جدید به مبلغ اصل و سود تسهیلات قبلی اگر شرکت ساختمانی مبادرت به ارائه خدماتی نظیر تعمیر و تکمیل ساختمان برای مشتریان خود نماید آیا امکان تنظیم قراداد جعاله با این شرکت وجود دارد به نحوی که شرکت با مشتریان خود قراردادی منعقد مینماید که در طول مدتی معین به صورت اقساطی بدهی خود را پرداخت نماید و جهت پرداخت بدهی خود به بانک مهر مراجعه نموده و طی قرارداد جعاله ارائه خدمات با کسر کارمزد 3% (حق الوصول) از مشتری اقساط وصول گردد و به حساب جاری آمر واریز شود.1)در تسهیلات بدون سپرده گذاری (فروش اقساطی و مشارکت) نیازی به اخذ اسناد مثبته مبنی به انجام معامله (قولنامه -فاکتور خرید...) می باشد و یا خیر؟ 2)ایا اسناد مثبته معامله باید رسمی باشد و یا قولنامه های دستی -مخدوش و ... مورد تایید از نظر شرعی می باشد. 3) ایا در قولنامه های خرید توسط مشتری لزومی به نوشتن شرایط کامل معامله می باشد و یا بطور کلی نوشته شود صحیح است مثلا اگر نوشته شود ماشینی به شما به فلان قیمت فروختم و شرایط فروش - محل و چگونگی پرداخت نوشته نشود چطور ؟در خصوص در امد حاصل ازتنزیل چکها، راهنمایی بفرمایید فروش نسیه در بازار به دو صورت انجام می شود: الف ) قیمت نقد و نسیه کالا متفاوت است و به عبارتی فروشنده بابت فروش نسیه کالا ، مبلغی را علاوه بر مبلغ نقدی از خریدار اخذ میکند و در چک منظور مینماید . ب ) قیمت نقد و نسیه کالا یکی است و فروشنده بابت فروش نسیه کالا ، هیچ مبلغی را بر مبلغ نقدی کالا اضافه نکرده و مبلغ روی چک در واقع همان مبلغ نقدی کالاست . سوال : 1) ایا قرارداد خرید دین برای هردو حالت فروش یکسان است ؟ 2) سود تنزیل چکها برای بانک در هر یک از دو حالت از محل کدام درامد تحقق یافته است ؟فردی از مشتریان این شعبه در گذشته جهت خرید دفتر کار تسهیلات مشارکت کاهنده دریافت نموده است اکنون بنا به دلایلی این مورد را به فروش رسانده است : 1- چنانچه ایشان خود با این پول قصد خرید زمین یا ملک دیگری را داشته باشد از نطر شرع چه حکمی دارد ؟ 2- چنانچه ایشان قصد واگذاری این مبلغ به یک نفر از اعضای درجه یک خانواده خود که قصد خرید ملکی را داشته باشد از نطر شرعی چه حکمی را دارد؟ در تسهیلات مشارکت مدنی ( ساخت و ساز ) ، در صورت اتمام عملیات ساختمانی و عدم فروش واحدها : در صورت درخواست متقاضی ، تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی( در موعد سررسید ) به تسهیلات مشارکت کاهنده مجاز است یا خیر ؟ با توجه به ابلاغ طرح مسدودی و فراهم شدن امکان افتتاح این سپرده برای شعب از یک طرف و ایراد شرعی وارد به این سپرده از سوی دیگر و عدم ارسال قرارداد جدید برای افتتاح چنین سپرده هائی ، افتتاح این سپرده با چه شرایطی و برای چه اشخاصی و با چه قراردادی انجام شود ؟چنانچه منزل شخصی به مبلغ یک میلیارد ریال خریداری گردد و در قرارداد شرط شود که منزل تا یک ماه آینده به مبلغ یک میلیارد ویکصد میلیون ریال برگشت شود به فروشنده در غیر اینصورت خریدار مالک است آیا این شرط ضمن قرارداد بیع جایز است یا باید دو قرارداد جداگانه نوشته شود اولی بابت خرید و هم زمان فروش اقساطی یک ماهه ؟ استحضار دارید که تسهیلات تا مبلغ 100/000/000 ریال بیمه می گردد . و وام یا تسهیلات گیرنده از تاریخ فوت نباید اقساط پرداخت کند . البته باید وراث اقساط معوق را پرداخت نمایندتا اقساط به روز گردد . گاهی اوقات در خصوص اقساط موارد ذیل رخ می دهد: 1- خود متوفی قبل از فوت اقساط را زودتر از سررسید پرداخت می کند . 2- وراث بدون اطلاع نسبت به پرداخت اقساط بعد از تاریخ فوت اقدام می کنند . حال سئوال این است که با توجه به پرداخت مبالغ مازاد بر قسط و قرار داد و تعهد مشتری و بانک تکلیف مبالغ مازاد اقساط چیست ؟ آیا باید به مشتری عودت گردد یا چون مشتری و یا وراث به دلخواه خود و نظر خود پرداخت کرده اند نیاز به عودت نمی باشد. ؟؟ در بعضی از موارد مشتریانی که دارای معوقات تسهیلات می باشند از بانک در خواست عدم پیگیری معوقات به شرط ارائه چک به میزان اصل و جرائم اقساط معوق به مدت چند ماه آینده را دارند، حال با توجه به اینکه این مهلت دادن به شرط اخذ جریمه می باشد و حتی مبلغ جریمه دقیقا توسط کاربر محاسبه و در چک دریافتی از مشتری به اصل مبلغ معوقات اضافه می شود ، اخذ چنین جرائمی چه حکمی دارد؟مشتری تسهیلات فروش اقساطی جهت خرید آهن الات برای ساخت منزل مسکونی دریافت ولی بدلیل انصراف از ساخت مبلغ تسهیلات را از حساب برداشت ننموده و یک قسط وام هم از حساب بصورت اتوماتیک برداشت شده و بعد از 40 روز به شعبه مراجعه و درخواست افتتاح حساب کوتاه مدت نموده حال با توجه به مورد فوق وظیفه شعبه چیست ؟آیا افتتاح حساب کوتاه مدت یا هر حساب دیگری برای نامبرده با توجه به عدم انجام معامله توسط نامبرده جایز است؟ پروژه ساختمانی درخیابان دماوند خواستارمبلغ 30 میلیارد ریال تسهیلات مشارکت از بانک می باشد براساس بازدید صورت گرفته مجتمع یاس شامل 8 طبقه ( 2 طبقه زیرزمین + همکف + 5 طبقه فوقانی ) به شرح زیرمی باشد. طبقات شرح درصد تکمیل طبقه 2- پارکینگ وموتورخانه 100% طبقه 1- پارکینگ 100% همکف مغازه ها و دفتر تالارها 95% طبقه 1 سالن سینما و آمفیتئاتر 70% طبقه 2 سالن بیلیارد و کافی شاپ 85% طبقه 3 کلینیک تخصصی دندانپزشکی 100% طبقه 4 تالارپذیرایی 100% طبقه 5 تالارپذیرایی 100% پشت بام چایخانه سنتی 100% مواردباقیمانده شامل بخش اندکی ازنازک کاری وکارهای ساختمانی می باشد اما بخش اصلی هزینه های مورد نیازمربوط به تجهیزسالنهای سینما وآمفی تئاتروکافی شاپ و مواردی نظیر مبلمان اداری و سایر تجهیزات می باشد . خواهشمنداست درخصوص نوع عقد اعطای تسهیلات (مشارکت) نسبت به کل پروژه و یا بخش خاص اظهار نظر نمایید. نامه 1991 مورخه 29/3/92 در خصوص پرداخت تسهیلات مشارکت جهت " سرمایه در گردش" در قالب مشارکت کاهنده برای انواع صنوف(از جمله اتحادیه طلاوجواهر فروشان ، اتحادیه آهن فروشان ، اتحادیه مرغداران ، کارخانه های خوراک دام وطیور ، اتحادیه لوازم و مصالح ساختمانی ، شرکتهای عمده فروش ، توزیع کنندگان انواع کالاها و محصولات )1. با توجه به تعاریف فقهی و حقوقی در خصوص عقد مشارکت ( درآمیختن سهم الشرکه طرفین بصورت نقدی یا غیر نقدی بصورت مشاع)، دلایل الزام نمودن مشتریان به آورده نقدی در تسهیلات فوق را اعلام فرمایید . 2. در تعریف مشارکت کاهنده در قراردادهای مذکور بصورت کلی از جمله « سرمایه های خود را بصورت مشاع به هم میآمیزند » استفاده شده است که سرمایه میتواند در عقود مشارکتی ( نقدی یا غیر نقدی ) باشد و در قرارداد فوق کلمه صرفاً سرمایه نقدی بکار نرفته است . سئوال یک : فردی از عزیزان طلبه بسیجی مبلغ 50 میلیون ریال تسهیلات عقود تکلیفی (معیشت برای تعمیر مسکن) در قالب قرارداد جعاله دریافت نموده است فلذا بعداز گذشت 3 روز ویا یک ماه به شعبه وسرپرستی مراجعه نموده واعلام می دارد از مبلغ مذکور بطور مثال30 میلیون ریال برای تعمیر مسکن استفاده شده ومابقی استفاده نشده است فلذا در مواجه با این موارد 1. تکلیف چیست؟ 2. چنانچه متقاضی قصد عودت مبلغ استفاده نشده را داشته باشد آیا امکان پذیر است یا خیر؟ 3. چنانچه امکان پذیر است به چه نحو از لحاظ محاسبه سود و.. اقدام گردد؟4. آیا در صورت عدم عودت مبلغ استفاده نشده می تواند آنرا در خرید یا محلی دیگر با تکمیل مجدد قرارداد فروش اقساطی استفاده کند یاخیر؟سئوال دو: مشتری تسهیلات فروش اقساطی را طبق مندرجات( درموضوع قرارداد برای خرید کالای مشخص دریافت نموده ولی آن کالای مربوطه را که خودش در قرارداد قید نموده نخریده وکالای دیگری خریداری نموده است فلذا چون مرتکب عقد فضولی شده برای کسب اجازه به شعبه یا سرپرستی مراجعه می نماید آیا با توجه به اینکه قرارداد فروش اقساطی وکالتی می باشد شعبه یا سرپرستی اجازه اینرا دارند که اعلام کنند بلامانع است؟ چنانچه جواب مثبت است آیا باید در قرارداد مجددا آن موضوع قید گردد یا خیر؟در زمان مراجعه مشتری به بنگاه املاک ، فروشنده اعلام کرده که خریدار بایستی ابتدا جهت انعقاد مبایعه نامه حداقل بخشی از مسکن موضوع خرید را نقداً فی المجلس پرداخت نماید ( مبلغ پرداختی نقدی توافق شده طرفین 500.000.000 ریال ) و در ذیل مبایعه نامه مقررمیگردد که مابقی از طریق تسهیلات بانکی انجام خواهد شد . حال فرد مبایعه نامه در دست به شعبه مراجعه نموده و تقاضای پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی تقسیطی بمبلغ 500.000.000 ریال را دارد و کل وجوه نقد خود را به فروشنده پرداخت کرده است و از نظر اعتبارسنجی حائز همه شرایط طبق ضوابط جاری بانک می باشد و نزد شعبه یک فقره سپرده بمبلغ 10.000.000 ریال افتتاح حساب نموده است . 1- چنانچه شعبه پس از ارائه مبایعه نامه اقدام به اعتبار سنجی نماید و حائز شرایط نباشد قطعاً از شعبه شاکی خواهد بود که من با اجازه شما اقدام به خرید نمودم . 2- چنانچه در زمان مراجعه اول مشتری به شعبه و قبل از مراجعه به املاک ، بانک اعلام نماید که ابتدا باید اعتبار سنجی طبق ضوابط جاری بانک بعمل آید . در این موقع باز شعبه با اعتراض مشتری مواجه خواهد بود مبنی بر اینکه تاخیر در جواب شعبه موجب امتناع فروشنده از موضوع خرید خواهد شد و یا امکان دارد در این فاصله به فروشنده دیگری بفروشد. ضمناً چنانچه مشتری با اجازه بانک اقدام به خرید کالای با دوام نموده و اقدام به پرداخت قسمتی از ثمن موضوع مشارکت نماید و مبایعه نامه رسمی ارائه دهد و شعبه برای مابقی ثمن موضوع مشارکت اقدام به صدور چک در وجه فروشنده کند چه الزامیست که مشتری حتماً باید مجدداً سهم الشرکه نقدی به بانک واریز نماید ؟1- پرداخت تسهیلات مشارکت کاهنده برای خرید سهام شرکت توسط اعضا جهت افزیش سرمایه به شرط عدم خروج از شرکت و عدم واگذاری سهام به غیر تا تسویه سهم الشرکه بانک. 2-نوع عقد برای اجاره مغازه و خرید وفروش لوازم التحریر.3-پرداخت تسهیلات فروش اقساطی به منظور خرید نهاده های کشاورزی( جو ، ذرت ، سبوس ) و تهیه کنستانتره و فروش آن به دامداران در راستای شناخت نیازهای احصاء شده از مشتریان و ارائه طرح های پیشنهادی به حوزه مرکزی و نفوذ بیشتری در بین اجتماع و در راستای جذب مشتری پایدار و منابع جدید طرح سپرده یکساله با دریافت سود در زمان افتتاح « پدیده مهر » اعلام نظر فرمایید.شغل یکی از مشتریان شعبه بانه استان کردستان صرافی می باشد . در قبال پرداخت ارز به مشتری چک وعده دار از مشتری دریافت می نماید آیا تسهیلات خرید دین می شود انجام داد.سوال در مورد تسهیلات جعاله ( عقود اسلامی ) در قالب طرح میعاد . 1- آیا می توان تسهیلات جعاله بابت کمک هزینه حج پرداخت نمود؟ 2- آیا می توان تسهیلات جعاله بابت رهن و اجاره منزل پرداخت نمود؟با عنایت به مطالب فوق الذکر آیا می توان از نظر شرعی این نوع تسهیلات را به مشتری پرداخت نمود؟دریک قراردادخریددین به مبلغ 15 میلیارد ریال کلیه راست آزمایی چکها ومدارک شغلی وفاکتورهای فروش مشتری بررسی شده است و صحت و سقم آن توسط کارشناسان مربوطه انجام شده است.و هیچ مشکلی نبوده است. ولی بعد از مدتی برای شعبه محرز شده است که چکهای خریددین جدید که به حساب میگذارندبه دلایل ذیل و احتمال زیاد صوری بوده است : . به محض وصول یکی ازچکها مثلابه مبلغ 250.000.000 ریال بلافاصله درهمان روز یک چک دیگربه همان مبلغ توسط مشتری آورده میشود. چکهای جدیدی که ازشخص دیگر می آورند باخط همان مشتری صاحب قرادداداست. 3. چکهای جدید بنام ضامن پرونده و شریک صاحب قرارداد است. 4. ضمنا درصورتیکه چک درتاریخ سررسیدش وصول نشود مشتری میگوید چک رابرگشت نزنید چون اینها دارای اعتبار هستند نزد ما! ووجه آن را نقدی می آورند.خرید امتیاز سرقفلی یک دربند مغازه تجاری چه نوع تسهیلاتی قابل پرداخت می باشد؟خرید امتیاز سرقفلی یک دربند مغازه تجاری چه نوع تسهیلاتی قابل پرداخت می باشد؟در صورتی که یک مشتری تا قبل از سرسید قسط اول   تسهیلات مشارکتی(مخصوصا مشارکت کاهنده ) یا فروش اقساطی خود را در سپرده های تعهدی یا سرمایه گذاری خود حفظ نماید ، سود ها یا امتیازات حاصل شده از محل ماندگاری وجه تسهیلات در سپرده مشتری چه حکمی دارد؟آیا شعب  بانک مجاز به پرداخت تسهیلات برای خرید انواع بیمه (شخص ثالث ، بیمه عمر ، آتش سوزی و ...) می باشند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در چه قالبی می توان تسهیلات برای خرید بیمه پرداخت نمود ؟معمولا جهت عضویت در تعاونی های مسکن ابتدا امر باید مبلغی به عنوان حق عضویت پرداخت گردد و پس از آن مبالغی تحت عناوین مختلف خرید زمین , هزینه های جانبی از جمله شهرداری , خرید مصالح , ساخت و ساز و در نهایت تکمیل پروژه و تحویل منزل مسکونی از اعضا دریافت میشود . لازم به ذکر است ممکن است در هیچ کدام از زمانهای فوق مالکیت و قطعه فرد مشخص نباشد و صرفا در آخرین پرداخت جهت تحویل واحد مربوطه شماره قطعه مشخص باشد . لذا خواهشمند است اعلام فرمائید در کدام قسمت از این مراحل طرحها میتوان با مشتری مشارکت نمود و به ایشان در قالب مشارکت کاهنده تسهیلاتی را پرداخت نمود؟مشتری برای خرید خانه از ما درخواست مشارکت کاهنده نموده است پس از سیر مراحل تشکیل پرونده و پرداخت وجه به وی مشخص گردید که نامبرده مبلغ تسهیلات را برای خرید خودرو اقدام نموده است. 1- آیا ربا است شرکتی بابت خرید2 دستگاه ماشین آلات به مبلغ 4.000.000.000 ریال ، نیاز به اخذ تسهیلات به مبلغ 2.000.000.000 ریال را دارد ومابقی آن را طی چند فقره چک به فروشنده بصورت مدت دار پرداخت نماید .آیا می توان چک ها را بعنوان سهم الشرکه مشتری لحاظ نمود.مشتری به شعبه مراجعه کرده وقصد خرید خودرو از ایران خودرو را دارد مشتری مبلغ پنجاه میلیون تومان پول نقد دارد ومیخواهد از تسهیلات شمیم مهر استفاده کنم مبلغ تسهیلات درخواستی چهل و پنج میلیون تومان و ارزش خودرو پنجاه وچهار میلیون میباشد بعد از واریز تسهیلات مشتری میگوید مبلغ هجده میلیون تومان را امروز وبقیه را تا اخر سال برداشت خواهم کرد و فعلا شما یک سپرده برای من بازکنید.در مورد ماندگاری حساب ایشان تا پایان سال راهنمایی بفرمایید مشتری مدارکی بابت اخذ تسهیلات مشارکت بابت خرید خودرو آورده است مبلغ کل تسهیلات سیصد میلیون ریال میباشد باتوجه به اینکه نامبرده مبلغ چهارده میلیون بابت خرید خودرو پرداخت کرده است ومبلغ یکصد میلیون ریال از ان پول را پس انداز کرده است و مبلغ شصت میلیون ریال ان را در مورد غیر خرج کرده است حال چهار سئوال 1)طرف با شانزده میلیون باقیمانده خودرو دیگری بخرد 2)طرف کل مبلغ تسهیلات را تسویه کند 3)طرف فقط شصت میلون ریال را که در مورد غیر مصرف کرده تسویه کند4)اگه قصدخرید وفروش خودرو داشته باشد چگونه میشود موضوع را حل کرد هنوز تاریخ تسهیلات به یکماه نرسیده است . با توجه به موارد مذکور و اینکه هنوز تاریخ سرسید این تسهیلات فرا نرسیده است آیا بانک مجاز است با رضایت مشتری نوع عقد را لفظا از مشارکت به فروش اقساطی تغییر دهد؟آيا حسابهاي ميثاق با وامهاي ١٠ و ٢٠ ميليوني شامل قرض به شرط سپرده نمي شود كه از لحاظ شرعي، رباي حكمي محسوب مي گردد؟طبق آخرین اصلاحات انجام شده در قرارداد های عقود اسلامی ، بجای عبارت " تبدیل بدهی به دین حال" از عبارت" بانک می تواند" استفاده شده است فلذا باید متناسب با قرارداد فعلی بانک ، نرم افزار تغییر یابد . دریک تسهیلات مشارکت مدنی احداث ، پروژه به دلیل تخلفات ساختمانی شریک واختلاف ایشان با شهرداری در تاریخ پیش بینی شده به بهره برداری نرسیده است ضمن این اینکه از هفت میلیارد ریال تسهیلات مصوب شده ، شریک فقط سه میلیارد و پانصد میلیون آن را دریافت نموده و هیچ اقدامی برای وصول پنجاه درصد باقی مانده تسهیلات مصوب شده خود ننموده است با توجه به نزدیک شدن به تاریخ سررسید تسهیلات مذکور ایشان تقاضای استمهال این تسهیلات را دارند . حال سوال اینجاست که 1- آیا بانک مجاز است سود تسهیلات قبلی (3.500.000.000 ریال دریافتی توسط مشتری ) را دریافت نموده و تسهیلات قبلی را از طریق واریز یک فقره تسهیلات جدید وبه مدت شش ماه دیگر تمدید نماید؟ - آیا بانک مجاز است سهم الشرکه خود را از طریق واریز یک فقره تسهیلات مشارکت کاهنده به صورت اقساطی به شریک واگذار نماید؟ سایر اطلاعات تسهیلات ایشان به شرح زیر می باشد : 1- کل هزینه ای پیش بینی شده پروژه بجز ارزش زمین و هزینه های شهرداری طبق گزارش مهندس : 16.750.000.000 ریال 2- مدت زمان مورد نیاز جهت اتمام پروژه : 5 ماهبا توجه به رکود در بازار مسکن بسیاری از دریافت کنندگان تسهیلات مشارکت مدنی احداث بانک که پروژه آنها طبق پیش بینی های اولیه به اتمام رسیده است نتوانسته اند واحد های موضوع مشارکت را به فروش برسانند . در چنین مواردی آیا بانک مجاز است سهم الشرکه خود را از طریق واریز یک فقره تسهیلات مشارکت کاهنده به صورت اقساطی به شریک واگذار نماید؟آیا بانک می تواند املاک در اختیار خود (املاکی که به هردلیل به تملیک بانک در آمده اند) را از طریق پرداخت تسهیلات مشارکت کاهنده به غیر واگذار نماید ؟ در صورت منفی بودن پاسخ چه عقدی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید املاک بانک پیشنهاد می شود ؟ - در تسهیلات مشارکت تقسیطی (بازرگانی ، خدمات ، احداث و ...) اگر در مبایعه خرید مثلاخودرو قید شود و قیمت مورد معامله300 میلیون و تسهیلات پرداختی 150میلیون وهمچنین 150میلیون نقدا توسط خریدار به فروشنده پرداخت شده باشد . ومانیز 20 درصد از مشتری می خواهیم به حساب واریز نماید دراین حالت آورده نقدی وغیر نقدی مشتری 70 درصد می شود در حالیکه در قرارداد ، ما بایستی فقط آورده نقدی را بیاوریم یعنی (80 %و20%). آیا ایراد شرعی وقانونی دارد یا خیر ؟ و نحوه نوشتن آن در قرار داد در طرح شمیم مهر آیاضروری است مشتری 20% آورده به حساب داشته باشد یاخیر ؟ واین مورد نیز ایراد شرعی دارد یاخیر ؟ (چون در طرح شمیم مشتری بیشتر از مبلغ تسهیلات حساب سپرده بلند مدت نیز افتتاح می نماید) چگونه خواهد بود ؟با توجه به قراردادهای تسهیلات ( طــرح میعاد ) که وکالتی می باشد، سوال می شود: اگر شخص متقاضی که از سوی بانک وکیل می باشد که کالا را برای بانک خریداری کند. این وکالت را به شخص دیگـــــری ( نفر دوم ) دهد و شخص دوم این وکالت را به شخص دیگری ( نفر سوم ) واگذار نماید ، آیا از منظر شرعی دارای مشکل می باشد ؟درخصوص درخواست تسهیلات شرکتی که در زمینه صادرات زعفران و فرش فعالیت داشته و تقاضای دریافت تسهیلات جهت گسترش فعالیت و افزایش قدرت خرید خود را دارد ، مصوب گردید مبلغ مورد نظر بابت خرید زعفران با مدت بازپرداخت 36 ماهه( که 6 ماه آن تنفس و 30 ماه بصورت اقساط ) پرداخت شود .لذا خواهشمند است از لحاظ شرعی مصوبه فوق را بررسی و نتیجه آن را به این اداره اعلام نمایید1 - مشتری انبوه ساز می باشد 80 % پروژه را تکمیل و درمراحل آخر یا نازک کاری پروژه می باشد . آیا می توان برای الباقی پروژه ( 20%) بانک مشارکت نموده وطبق درخواست مشتری تسهیلات مشارکت یکجا (6ماهه )پرداخت نمود یا خیر؟ 2 - درصورت داشتن مشکل شرعی چه نوع تسهیلات می توان به ایشان پرداخت نمود ؟ مشتری جهت اخذ تسهیلات طلیعه مهر به مبلغ 4.500.000.000ریال و همچنین استفاده از این تسهیلات به جهت خرید سهام از یک موسسه آموزشی به نحوی که نامبرده دارای یکصد سهم از کل سهام(300سهم)میباشد وقصد خرید 55سهم دیگر از شرکاء را دارد. لذا باتوجه به نوع قرارداد(فروش اقساطی یا مرابحه )از لحاظ شرعی چه حکمی دارد.آیا می توان با اخذ رضایت مشتری نسبت به مسدود سازی حساب پس انداز با هر دلیلی اقدام نمود؟شرکتی در قالب مشارکت مدنی تسهیلاتی اخذ نموده است .این شرکت مبلغ تسهیلات را بعد از مدتی به سپرده کوتاه مدت منتقل می نماید با توجه به اینکه این مبلغ سهم الشرکه بانک است برای هزینه کرد مشتری در پروژه ، آیا سود های دریافتی توسط شریک ایراد دارد ؟یک مشتری بعنوان فروشنده کلی تره بار در میدان بار است و برای کشاورزان سم ، کود ، بذر ، تجهیزات ابیاری خریده و در هنگام برداشت محصول با انها تسویه مکند حال این مشتری می تواند از ما در قالب سرمایه در گردش بصورت یکجا تسهیلات اخذ نماید یا خیر ؟آیا پرداخت تهسیلات جهت پرداخت عوارض شهرداری جهت تغییر کاربری در قالب جعاله یا مرابحه امکان پذیر هست؟شخصی که دارنده اژانس مسافرتی می باشد برای خرید و رزرو صندلی هواپیما جهت مسافران آژانس درخواست 2.000.000.000 ریال تسهیلات مشارکت کاهنده با اقساط 60 ماهه دارد . همچنین طبق اظهارات خود مشتری درصدد تجهیز آژانس خود نیز می باشد . 1- ایا در قالب تسهیلات مشارکت کاهنده و با اقساط 60 ماهه می توان در خرید و رزرو صندلی هواپیما با ایشان مشارکت کرد و سود دریافت نمود؟ 2-ایا در قالب تجهیز آژانس مثل خرید باجه و دکوراسیون و خرید کامپیوتر و غیره می توان در قالب تسهیلات ذکر شده در بند 1 اقدام نمود؟ 3-در خصوص موافقت در هر یک از موارد فوق ایا اظهارات مشتری صحت بر انجام کار خواهد شد ؟ یا اینکه بانک برای اثبات ان نیاز به تحقیق و بازدید دارد ؟یک مشتری قصد دارد 5 ساله اخر دوران خدمت خود با پرداخت مبلغ 10 میلیون تومان خریداری نماید ایا پرداخت تسهیلات در قالب جعاله امکان دارد یا خیر؟درزمان انتقال سپرده های امتیازی مهر و میثاق به افراد درجه یک می بایست برای نفرات جدید حساب باز شود. آیا الزام مشتری به اینکه بایستی حداقل مبلغ مثلا 1.000.000 ریال افتتاح نمایی و این مبلغ مسدود باشد درسته ؟ چون اگه حساب خو شخص انتقال دهنده باشد مبلغ 1.000.000 ریال به عنوان حداقل موجودی سیستم حفظ و تا پایان اقساط نگه میدارد یکی از مشتریان خوش حساب درخواست تسهیلات مشارکت مدنی به مبلغ 6 میلیارد ریال با اقساط 12 ماه یکجا نموده و با توجه به اینکه ایشان جزء پیمان کاران ساختمانی بود و در کار ساخت ساز و انبوه سازی می باشد قصد خرید یک قطعه زمین برای ساخت دارد که در حال حاضر ساخته نمی شود بلکه پس از اتمام سایر پروژه هایش قصد شروع به ساخت دارد و این تسهیلات را بعنوان سرمایه در گردش می خواهد . ایا امکان پرداخت با اقساط 12 ماه یکجا وجود دارد یا خیر ؟شرکتی نزد بانک از تسهیلات خریددین استفاده می کند . که مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آن در شرکت دیگری مرتبط با این صنعت سهامداراست و به عنوان سهامدار وجوه خود را به صورت چک دریافت و جهت تنزیل به بانک ارائه مینماید.همزمان این شخص در شرکت دیگری نیز که مرتبط با همین صنعت است به عنوان رئیس هیئت مدیره می باشد. که با توجه به مراودات مالی موجود، بخشی از مراودات مالی خود را به صورت چک دریافت می نماید و جهت تنزیل به بانک ارائه مینماید. باتوجه باشرایط ذکرشده حکم شرعی تنزیل چکهای ارائه شده از شرکتهای فوق به نفع شرکت اولیه چیست ؟بانک با مشتری جهت تکمیل و اتمام پروژ ه ساختمانی در 40درصد نهایی آن مشارکت نموده است ، پروژه قبل از زمان مقرر به بهرهبرداری رسیده و شریک بدون اطلاع بانک فروخته است . شریک با وجوه حاصله، اقدام به تهیه زمینی مرغوبتر جهت احداث یک پروژه دیگر نموده است. حال سررسید مشارکت اولیه با بانک فرارسیده است و شریک تقاضای پرداخت سود مورد انتظار بانک حاصل ازمشارکت اول را دارد و مایل است اصل تسهیلات را در اختیار داشته و در پروژه جدید نیز با بانک شریک شود.آیا امکان دریافت سود مشارکت اولیه و ادامه مشارکت وجود دارد ؟ در صورت امکان ادامه مشارکت با توجه به مشکل نرم افزاری ایجاد یک فقره تسهیلات جدید و تسویه کامل اصل تسهیلات قبلی از محل تسهیلات جدید امکانپذیر است یا خیر ؟بانک با مشتری جهت تکمیل و اتمام پروژ ه ساختمانی در 40درصد نهایی آن مشارکت نموده است ، پروژه قبل از زمان مقرر به بهرهبرداری رسیده و شریک بدون اطلاع بانک فروخته است . شریک با وجوه حاصله، اقدام به تهیه زمینی مرغوبتر جهت احداث یک پروژه دیگر نموده است. حال سررسید مشارکت اولیه با بانک فرارسیده است و شریک تقاضای پرداخت سود مورد انتظار بانک حاصل ازمشارکت اول را دارد و مایل است اصل تسهیلات را در اختیار داشته و در پروژه جدید نیز با بانک شریک شود.آیا امکان دریافت سود مشارکت اولیه و ادامه مشارکت وجود دارد ؟ در صورت امکان ادامه مشارکت با توجه به مشکل نرم افزاری ایجاد یک فقره تسهیلات جدید و تسویه کامل اصل تسهیلات قبلی از محل تسهیلات جدید امکانپذیر است یا خیر ؟یکی ازمشتریان قصد خرید یک قطعه زمین را دارد و می خواهد در آینده آن را بسازد( باتوجه به اینکه ایشان جزء پیمانکاران ساختمانی بود و در کارساخت سازوانبوه سازی می باشد)ایا امکان پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی وجود دارد یاخیر؟با توجه به اینکه بانک در خرید مشارکت می نماید و هزینه های ساخت آن بر عهده مشتری می باشد چنانچه در مدت بازپرداخت ( تا پایان یک سال ) به اتمام نرسد وشخص بخواهد ازدارائی های شخصی اش آنرا تسویه کند به لحاظ شرعی تکیلف سود پروژه به اتمام نرسیده چیست؟شرکتی تولیدات را توسط یکی از شرکت های اقماری خود بین فروشندگان خرد محصولات توزیع می نماید و در قبال آن چکهایی با مبالغ ریز دریافت می کند ، با توجه به اینکه در عرف احتمال دارد برخی فروشندگان ، خواستار تغییر زمان وصول چک خود می شوند لذا شرکت طرف قرارداد با بانک درخواست دارد که چک های خرد جمع آوری شود و در قالب یک یا چند فقره چک توسط شرکت اقماری صادر شود و تنزیل گردد آیا این امر صحیح است.شرکتی در سال گذشته جهت خرید مواد اولیه و تولید قطعات خودرو اقدام به اخذ تسهیلات در قالب مشارکت مدنی ( تولید ) بمدت 12 ماهه نموده است . در سالجاری به بانک مراجعه نموده و اعلام می دارد که در طول دوره قبل ؛ سود مورد انتظار بانک در طول دوران مشارکت محقق شده و آماده است مبلغ سود توافق شده را طبق قرارداد پرداخت نماید. شرکت مذکور درخواست دارد به جهت اینکه اصل سرمایه از چرخه تولید خارج نگردد مجدداً بانک بمدت یکدوره شش ماهه ؛ اصل سرمایه را با نرخ توافقی طرفین تمدید نماید. ضمناً شرکت مذکوردر حال حاضر از شرکتهای معتبر و توانمند در استان می باشد. خواهشمند است در این خصوص راهنمایی های لازم را بعمل آورید.عطف به نامه مدیر عامل محترم درخصوص نرخ علی الحساب سپرده های امتیازی انصرافی به شماره نامه 1198 مورخ 01/05/1393؛ بند 2-1-1 ، اشاره گردیده :تاکید می گردد که سپرده های میثاق که وضعیت آن ها باز می باشد و مشتری قصد انصراف از ادامه سپردهگذاری و یا دریافت وام را دارد، ابتدا باید سود علی الحساب متعلقه محاسبه و سپس مطابق مفاد ابلاغیه شماره 1024 تاریخ 20/01/1392 برگه «اقرار نامه کتبی عدم درخواست وام/تسهیلات» توسط مشتری تکمیل وتایید شده و در سوابق شعبه درج و در نهایت نسبت به بستن آن اقدام گردد.حال با توجه به اینکه درزمان افتتاح سپرده های میثاق 4، توضیح طرح به مشتری از دیدگاه تجهیز منابع می باشد و اشاره می گردد که بابت سپرده سرمایه گذاری و ماهیت وکالتی آن در پایان ایشان حق استفاده یکی از 3 امتیاز را دارد (سود علی الحساب 10 درصد، تسهیلات عقود 8درصد یا وام قرض الحسنه 4 درصد)،ایشان اختیار استفاده از هر یک از امتیازات فوق را دارد.سوالی که مطرح است اینکه مشتری حق استفاده از یکی از امتیازات فوق را دارد (بعنوان مثال سود 10 درصد)، آیا با توجه به این اختیار، لازمست از مشتری «اقرارنامه کتبی عدم درخواست وام/تسهیلات » گرفته شود؟ آیا این اقرار نامه در لفظ ویا عمل نشاندهنده تعهد موسسه به مشتری در پرداخت وام قرض الحسنه را نشان نمیدهد؟ که نتیجتا مشتری در صورت عدم درخواست بایستی اقرار نامه عدم دریافت تسهیلات را تکمیل کند؟ که دو سوال بالا شبهه « قرض به شرط سپرده» را در ذهن متبادر می نماید.درخواست تعاونی کشت بذر کشاورزی جهت مشخص نمودن نوع تسهیلات به حضورتان ارسال می گردد . 1- مبلغ تسهیلات 30.000.000.000 ریال 2- مدت بازپرداخت 6 ماهه سررسیدی یکجا 3- زمینه فعالیت الف) خرید محصولات کشاورزی ب) فرآوری محصول کشاورزی به بذر قابل کشت ج) فروش بذر تولید شده به کشاورزان جهت کشت 4- از قبل انجام بند 3 اقدام به تسویه اصل و سود تسهیلات را می نمایند .در خصوص تسهیلات های مشارکت مدنی ویژه احداث که ساختمان مسکونی به اتمام رسیده و مشتری درخواست تقسیط اصل تسهیلات را دارد بگونه ای که سود دوران مشارکت را پرداخت نماید و اصل تسهیلات را تقسیط نماید. سوال 1- آیا می توان سهم الشرکه بانک را در قالب فروش اقساطی به خود مشتری واگذار نمود . سوال 2- آیا الزامی به خرید و فروش سکه جهت رعایت موازین شرعی است . شعبه قدس استان اصفهان در سال گذشته یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی به مدت یکسال و مبلغ ده میلیارد ریال به شماره 1- 9852779 - 302- 8340 جهت تکمیل پروژه ساختمانی پرداخت نموده است ، دریافت کننده تسهیلات در زمان سررسید تسهیلات در سال جاری به دلیل تکمیل نشدن ساختمان قادر به تسویه تسهیلات نگردید و به منظور تکمیل و فروش ساختمان درخواست تمدید مجدد تسهیلات را نموده است ، ایشان طی چند مرحله مبلغ 1.000.000.000 ریال پرداخت کرده است و مانده بدهی در حال حاضر مبلغ 14.275.000.000 ریال بوده که شامل اصل و سود و جریمه تأخیر این تسهیلات می باشد ، لذا با توجه به مطالب فوق لطفاً راهکار تمدید مجدد این تسهیلات را ارائه نمایید .مشتری باشغل نمایندگی بیمه درخواست تسهیلات جهت بهره گیری ازوجه آن درشغل خود دارد . بدین صورت که بیمه مشتریان خودرابه صورت نسیه انجام داده ولی سهم بیمه مادر را از محل تسهیلات دریافتی به صورت نقدی واریز می نماید. مستدعیست درخصوص نوع عقد ومسائل شرعی مبتلا به ارائه طریق فرمایید.آیا شعب بانک مجازند از تسهیلات فروش اقساطی برای استمهال تسهیلات مشارکت کاهنده استفاده نمایند؟ لازم به ذکر است که مشارکت واقعا محقق شده و موضوع مشارکت در زمان درخواست استمهال وجود دارد.شرکتی تولیدات را توسط یکی از شرکت های اقماری خود بین فروشندگان خرد محصولات توزیع می نماید و در قبال آن چکهایی با مبالغ ریز دریافت می کند ، با توجه به اینکه در عرف احتمال دارد برخی فروشندگان ، خواستار تغییر زمان وصول چک خود می شوند لذا شرکت طرف قرارداد با بانک درخواست دارد که چک های خرد جمع آوری شود و در قالب یک یا چند فقره چک توسط شرکت اقماری صادر شود و تنزیل گردد آیا این امر صحیح است. در خصوص عدم آزادسازی وجوه مسدودی مربوط به تسهیلات میعاد در صورت تسویه زودتر از موعد ، با عنایت به شکایات دریافتی از برخی مشتریان در این خصوص و پاسخ های شعب و ادارات کل استان مبنی بر عدم امکان آزادسازی وجوه به رغم تسویه کامل تسهیلات ، به نظر می رسد هرچند این اقدام با هدف کسب سود ناشی از وجوه مسدود شده به منظور جبران قیمت تمام شده پول و منابع می باشد اما خالی از اشکال نبوده و لازم است به لحاظ شرعی نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرد. نکته قابل توجه اینکه در پاسخ به شکایات دریافتی از بانک مرکزی در خصوص تسهیلات میعاد ، معاونت محترم اعتبارات اینگونه پاسخ می دهد که در صورتیکه دریافت کننده تسهیلات احساس غبن می کند ، می تواند نسبت به تسویه کامل تسهیلات اقدام نماید تا وجه مسدود شده به وی پرداخت گردد. این در حالی است که رویه جاری استانها و شعب خلاف این موضوع می باشد. از سوی دیگر گزارش ها حاکی از این است که در استان ها نیز با این موضوع دو گانه برخورد شده و در مجموع از رویه واحدی پیروی نمی کنند. مراتب به منظور بررسی شرعی موضوع و ضرورت اتخاذ یک روش واحد و ابلاغ به استانها حضورتان اعلام می گردد.پرداخت تسهیلات سرومهر(خریددین)به شرکتی که بصورت زنجیره ای در قالب چندین شرکت فعالیت مینماید و دارای ذینفع یا ذینفعان واحد می باشد از نظر شرعی چه حکمی دارد . مثال :شخصی دارای یک واحد کشتارگاه مرغ می باشد.این فرد همچنین دارای مرغداری ،سردخانه ،شرکت حمل ونقل ،شرکت خوراک دام وطیور، پرورش ماهی و... که همگی به صورت یک زنجیره تولیدی کامل در حال فعالیت می باشند و هر کدام در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل دراداره ثبت شرکتها بصورت رسمی به ثبت رسیده اند .لکن ذینع اصلی همه شرکتها و مجموعه های موصوف یک شخص واحد می باشد. شخصی قصد فنس کشی دور زمین خود را دارد برای این کار با یک پیمانکار قرارداد بسته و توافق نموده که اجرت ایشان را بصورت مرحلهای و در چند قسط به تناسب پیشرفت کار پرداخت نماید.حال آیا این فرد می تواند از بانک تسهیلات جعاله دریافت نموده و در حساب پس انداز خود نگه داشته و بصورت مرحله ای به پیمانکار پرداخت نماید؟آیاپرداخت تسهیلات جهت عوارض شهرداری برای تغییرکاربری ملک درقالب جعاله امکانپذیر میباشد؟مشتری جندین ماه قبل اقدام به اخذ تسهیلات فروش اقساطی نموده است ولی برای خرید اقدام ننموده و اصل تسهیلات را هم برداشت ننموده است و در حال حاضر تسهیلات مربوطه را هم تسویه نموده است لذا وضعیت شرعی مورد نظر را بیان نمائید1-شخصی مالک کارخانه شالیکوبی ( برنج پاک کنی ) می باشد . جهت خرید شالی ( محصول جدا نشده از پوسته و سبوس ) و تبدیل آن به برنج و فروش آن در بازار تقاضای دریافت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای (فروش اقساطی) با اقسط بلند مدت دارد.حکم آن چیست ؟ احتراما به اطلاع می رساندتسهیلات خریددین شماره 8312.601.5474563.1 درتاریخ 7/11/1392 ثبت و 5 فقره چک هریک به مبلغ 2.000.000.000ریال تنزیل گردید ه است. لذا بعلت مشکلات نرم افزاری 2 فقره از چکها تنزیل نشده وعین مبلغ چک به حساب مشتری واریز شده است (هیچ گونه سودی شناسایی و کسر نشده است . ) لذا هم اکنون طی گزارشی ازشرکت کیش ویرمراتب به اطلاع استان رسیده که لازم است سودمتعلقه به مبلغ 755.000.000 ریال ازمشتری دریافت ودرسرفصل درآمدها ثبت گردد. باپیگیری های انجام شده ، مشتری اعلام نموده که بعلت عدم توانایی پرداخت ،این مبلغ را میتواند بصورت 2فقره چک مدت دار بپردازد. سوال: 1-باتوجه به اینکه مبلغ فوق بمدت 293 روزدراختیارمشتری بوده ،آیا برای جبران عدم النفع بانک میتوان سود این مبلغ طی دوره مذکور را از مشتری اخذ نمود؟ 2-اگرپاسخ سوال 1 مثبت است باچه نرخی ؟آیابه نرخ تسهیلات پرداختی یابه نرخ روزشمار؟ 3-باتوجه به درخواست مشتری مبنی برارائه 2فقره چک مدت دار،آیا میتوان برای این مدت تا تاریخ وصول چکها ،به منظورپوشش هزینه های بانک ازمشتری سود یا کارمزد دریافت نمود ؟ با چه نرخی؟ سوال 1: با توجه به حرمت تغییر سود در فروش نسیه اقساطی آیا تاخیر خریدار در پرداخت اقساط خرید خود نمی تواند مشمول جریمه شود؟ سوال 2: در هنگام دادن تسهیلات خرید مسکن کارمندی که در گذشته قرض حسن بوده(4 درصد)، و بعد از دوره خاصی به صورت فروش اقساطی به همراه تسهیلات اعطایی از طرف کارفرما (14 ردصد منهای ده درصد) تبدیل شده که به علت تشابه 4 در صد در هر دو عده ای که در اوایل از این تغییر خبر نداشتند به نیت قرض حسن منزل خریده اند و نیت خرید و فروش اقساطی نداشتند حال پس از انجام معامله متوجه این اشتباه شده اند . چه باید کرد. سوال 3: آیا با نیت خرید و فروش اقساطی می توان برای دریافت تسهیلات فاکتور صوری قبول نمود؟( با حفظ نیت و عمل به خرید و فروش اقساطی) سوال 4: آیا می توان بلیط هواپیما را با تسهیلات فروش اقساطی خریداری نمود یا فقط جعاله جایز است؟ سوال 5: آیا بدهی حال شده (چک تاریخ گذشته ) را می توان خریداری نمود؟درمباحث آموزشی احکام فقهی بانکداری اسلامی توضیح داده شد ازعقد اجاره به شرط تملیک می توان برای کاهش مطالبات استفاده کرد.سئوال بنده این است درصورتیکه راهن شخص ثالت ویا ازاقوام درجه یک تسهیلات گیرنده باشد اجاره به شرط تملیک به چه صورت بایدانجام شود.لطفا درخصوص مورد ذیل ارائه طریق فرمائید : خرید چک غیر طرف قرارداد با بانک: یعنی اینکه شخص الف طرف حساب بانک است و بانک اسناد تجاری ایشان را خریداری می نماید. شخص الف با شخص ب مراوده مالی داردواسناد تجاری اخذ شده از شخص ب را جهت تنزیل به بانک ارائه می نماید .همچنین بعضی مواقع شخص ب چکهائی غیر از چک خودش (مشتریانش را)به شخص الف داده وشخص الف نیز طبق قرارداد فی مابین خود وبانک اقدام واگذاری چکهای مشتریان شخص ب به بانک می نماید.مشتری بر اساس پیش بینی و بر آورد اولیه خود انجام کاری را به میزان 150/000/000ریال از بانک تقاضا نمود و بانک نیز جهت انجام به ایشان وکالت داد تا از طریق پیمانکار موضوع را اجرا نماید . در پایان انجام کار و بررسی حساب و کتاب مشخص 13/000/000ریال از برآورد های صورت گرفته اضافی بوده است . و از زمان شروع تا اتمام موضوع نیز حدود 2 ماه گذشته است مستدعیست ارائه طریق فرمائید. تکلیف مبلغ مازاد چیست ؟1 - مشتری با معرفی نامه سپاه جهت اخذ تسهیلات اقتصاد مقاومتی در قالب پرورش ماهی به شعبه مراجعه می نماید ، پس از تشکیل پرونده چون اعتبار تخصیصی شعبه تمام شده و قرار بر این شده با هماهنگی سپاه از سایر نواحی تامین اعتبار گردد . مشتری از روی ناچاری در طی این فاصله با فروش ماشین شخصی خود تجهیزات مربوطه را خریداری نموده است . 2 - بعد از تامین اعتبار اقتصاد مقاومتی ( 3 ماه بعد ) تسهیلات را اخذ می نماید . سئوال مشتری پس از اخذ تسهیلات : 1- با توجه به خرید تجهیزات استخر پرورش ماهی وعدم نیاز جهت خرید تجهیزات جدید ، آیا می تواندمبلغ تسهیلات را در حساب کوتاه مدت گذاشته وسود دریافت نماید یا خیر ؟با توجه به اینکه در قرارداد فروش اقساطی می توان فضولی انجام داد و مثلا به جای خرید ملک خرید سکه یا هر کالایی نمود، آیا در وام قرض الحسنه چنین موردی وجود دارد؟ مثلا شخصی به شما پول قرض دهد و اشاره کند که این قرض برای فلان کار مشخص است، آیا شما میتوانید با توجه به این مطلب که عقد قرض تملیکی است آن کار را انجام ندهید و در محلی دیگر مصرف نمایید؟در خصوص پرداخت تسهیلات مشارکت302 جهت سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه کارخانه بر اساس مفروفات ذیل : دوره مشارکت پایان می یابد ولی کارخانه به دلایلی (عدم تامین اعتبارات دیگر و کفایت مواد برای تولید ) نمیتواند از مواد اولیه خریداری شده استفاده کند ومواد اولیه با افزایش ارزش افزوده بالاتر موجود میباشد و کارخانه قادر به تسویه تسهیلات نمیباشد آیا : 1- میتوان دوره مشارکت مدنی را تمدید کرد 2- یا تقسیط کرد یا در چه قالبی میتوان پرداخت نمود با توجه به پرداخت تسهیلات سلف که در حوزه های ( کشاورزی - صنعت و معدن ) تعریف شده است .آیا میتوان به شخصی که دارای کارگاه طلا سازی (دارای مدارک مثبته) و هم فروشنده طلا می باشد، تسهیلات سلف پرداخت نمود ؟ (البته این فرد شمش طلا را پس از فراوری ،تبدیل به سرویس طلا – دستبند طلا و... می نماید) . شخصی درخواست تسهیلاتی به مبلغ 20 میلیارد ریال به شرح ذیل دارد لطفا درخصوص نوع قرارداد راهنمایی فرمایید : متقاضی دارای صرافی می باشد و صرافی وی طبق مجوز بانک مرکزی در قالب شرکت تضامنی فعالیت می نماید که مجوز فعالیت وی به دلیل پایان زمان اعتبار نیاز به تمدید دارد . طبق قانون جدید بانک مرکزی تمدید مجوز فعالیت این صرافی منوط به افزایش سرمایه به مبلغ 20 میلیارد ریال می باشد که می بایست از تاریخ درخواست تا صدور مجوز جدید باید این مبلغ در سپرده نزد یکی از بانکها به عنوان سرمایه صرافی مسدود بماند و پس از آن قابل برداشت می باشد . مدت زمان انجام این کار حدود 4 ماه می باشد . لطفا راهنمایی بفرمایید به چه صورت می توان به وی تسهیلات پرداخت کرد و در چه قالبی ؟شخصی درخواست تسهیلاتی به مبلغ 20 میلیارد ریال به شرح ذیل دارد لطفا درخصوص نوع قرارداد راهنمایی فرمایید : متقاضی دارای صرافی می باشد و صرافی وی طبق مجوز بانک مرکزی در قالب شرکت تضامنی فعالیت می نماید که مجوز فعالیت وی به دلیل پایان زمان اعتبار نیاز به تمدید دارد . طبق قانون جدید بانک مرکزی تمدید مجوز فعالیت این صرافی منوط به افزایش سرمایه به مبلغ 20 میلیارد ریال می باشد که می بایست از تاریخ درخواست تا صدور مجوز جدید باید این مبلغ در سپرده نزد یکی از بانکها به عنوان سرمایه صرافی مسدود بماند و پس از آن قابل برداشت می باشد . مدت زمان انجام این کار حدود 4 ماه می باشد . لطفا راهنمایی بفرمایید به چه صورت می توان به وی تسهیلات پرداخت کرد و در چه قالبی ؟آیا می توان منابعی که از طریق سپرده قرض الحسنه و به صورت قرض جذب می شود را به صورت عقود به مصرف رسانید؟ لازم به ذکر است طرح سپرده قرض الحسنه ویژه اهل سنت در حال حاضر در بانک جاری نگردیده است و برای این منظور قراردادی نیز طراحی نشده است و با طراحی این محصول به دنبال جذب منابع بازار اهل سنت هستیمتعاو نی مسکنی وجود دارد که عملیات عمرانی مربوط به تکمیل ساختمانهای آن پیشرفت محدود و یا زیادی داشته و برای تکمیل و ادامه کار درخواست تسهیلات از بانک مهر نموده است (تسهیلات تکلیفی )، لذا با توجه به اینکه تسهیلات دریافتی مبلغ ناچیزی از هزینه کلی ساختمان را شامل شده و کل مبلغ به حساب شرکت تعاونی واریز می گردد لذا خواهشمند است نظر به شبهات موجود در مورد نوع قرارداد مورد نیاز ، در مورد استفاده از قرارداد جعاله برای تسهیلات موصوف راهنمایی فرمائید.شخصی در تاریخ 24/7/93تسهیلات میعاد 2 به مبلغ 100میلیون ریال دریافت نموده و در تاریخ 27/7/93به علت مشکل پیش آمده در عمل جراحی تاکنون در بیمارستان بستری می باشد، با توجه به اینکه مشتری تسهیلات واریزی را برداشت ننموده و درخواست برگشت تسهیلات را دارد، لطفا ارائه طریق بفرمایید.1- مبنای محاسباتی درصدهایی که بابت وجه التزام مشخص شده است چیست ؟ 2- این درصدها بابت خسارت است یا جریمه ؟ 3- آیا بانک مبالغی که بابت وجه التزام دریافت می نماید تفکیک نموده و در محلهای خاصی مصرف می نماید و یا نه هر کجا که صلاح بداند به مصرف می رساند ؟ 4- کسر کل مبلغ وجه التزام در زمان دریافت اقساط آیا از نظر اساتید فقه اسلامی بلا اشکال است ؟ در خصوص خرید تعدادی بلیط هواپیما (500میلیون ریال )از شرکت های هواپیمایی توسط شخص متصدی شرکت خدمات مسافرتی میتوان تسهیلات پرداخت نمود در چه قالبی ؟ در صورتی یکجا بفروشد یا به تدریج 1- فروش اقساطی ؟ 2- جعاله ؟در خصوص نگارش کتاب بانکداری اسلامی جهت آگاهی کارکنان با مسائل شرعی و جلوگیری از آلودگی منابع بانک به استحضار میرساند در خصوص عقد اجاره به شرط تملیک توضیحات و بکارگیری این عقد مفصلاً بیان نشده و با توجه به عقود محدود در بکارگیری ؛ با دست یازیدن به این عقد میتوان از بروز ربا در بانک جلوگیری کرد بعنوان مثال شخصی درصدد استفاده از طرح شمیم مهر است و میخواهد تسهیلات ماخوذه را در سپرده سرمایه گذاری واریز تا با استفاده از سود آن اقساط خویش را واریز نماید. در بدو امر ممکن است بنظر برسد که این امر ربوی بوده و حرام است ولی با اندک دقت و آگاهی میتوان مشکل را حل نمود و با اخذ کپی سند مالکیت ( ساختمان یا خودرو ) و تنظیم مبایعه نامه ابتدا مال مورد نظر را خریداری کرده و سپس در قالب اجاره به شرط تملیک با وی عقد جدیدی منعقد کرد و تسهیلات اخذ شده ناشی از قراردا اجاره به شرط تملیک را میتوان به سپرده سرمایه گذاری واریز حتی بدهی خود را پرداخت کرد. محدود کردن این عقد و عدم بسط و گسترش و تسهیل سازی ؛ دست متصدیان اعتبارات را درجلوگیری از ربوی شدن تسهیلات خواهد بست .حال ممکن است این سوال مطرح شود که برای انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک میبایست سند جهت تنظیم به دفترخانه ارسال و متضمن هزینه و ضرر مشتری خواهد بود ولی با عنایت به اینکه عقدطبق قانون مدنی محقق میشود به قصد انشا طرفین که این قصد در هر دو طرف وجود دارد و همه فقها بر انعقاد عقد در صورت توافق و قصد طرفین اجماع کامل دارند- هم چنین از تسهیلات گیرنده مطابق ضوابط جاری بانک ؛ ضامن اخذ میگردد و بکارگیری عقد اجاره به شرط تملیک صرفا جهت حل کردن مسئله شرعی میباشد استدعا دارد ضمن بسط و گسترش عقود خصوصا عقد اجاره به شرط تملیک و آموزش و راهنمایی های لازم را جهت اجرای صحیح قراردادها برای جلوگیری از آلودگی منابع به ربا که تاثیر بسیاری در زندگی دنیوی و خانواده خواهد داشت اقدامات لازم را مبذول فرمائید.بعضاً جوایز قرعه کشی بانک ها تخصیص وام قرض الحسنه بابت خرید مسکن ، خرید خودرو و... می باشد حال سوال این است : فرضاً شخصی در قرعه کشی بانک برنده 250.000.000 ریال وام قرض الحسنه خرید خودرو شده است ... آیا وجه وام قرض الحسنه مزبور ، حتماً باید بابت خودرو استفاده شود ؟ با عنایت به اینکه قرارداد در قالب قرض الحسنه است ، آیا شخص برنده می تواند وجه وام را در موضوعات دیگر مصرف نماید ؟ و آیا : اگر بانک جایزه را در قالب وام قرض الحسنه اعطاء نکند و معادل وجه جایزه مبلغ نقد به حساب شخص برنده واریز نماید ( مثل جوایز کمک هزینه خرید خودرو ) برای این حالت ، آیا شخص برنده می تواند مبلغ جایزه را در موضوعات دیگر به مصرف رساند ؟ جانبازی امتیاز وام مسکن(500 میلیونی با نرخ پایین ) دارد و در قبال وام باید مسکنی خریداری ودر رهن بانک بگذارد ، ولی چون نیاز به مسکن ندارد ، وام خودرا به شخص دیگر به مبلغ 200میلیون می فروشد .به این صورت که وام را بنام خود اخذ و وثیقه را در رهن بانک می گذارد وبصورت وکالت بلا عزل به آن کسی که وام را فروخته ملک را می فروشد . معامله ای که صورت می گیرد صحیح است و یا مشکل شرعی دارد .مشتری تسهیلات را به نیت خرید مسکن اخذ و به حساب تعاونی مسکن واریز و تعاونی مسکن پس از تجمیع تسهیلات سایر اعضا، نسبت به خرید پروژه های مسکونی اقدام می نماید. در این فرض خرید صورت پذیرفته اما با توجه به لزوم تجمیع تسهیلات سایر اعضا ، تسهیلات پرداختی از حساب تعاونی مسکن با تاخیر جهت خرید استفاده می گردد.مشتری تسهیلات را به نیت تکمیل پروژه خریداری شده توسط تعاونی مسکن اخذ و به حساب تعاونی منتقل می نماید و تعاونی مسکن پس از تجمیع تسهیلات، به فراخور پیشرفت پروژه نسبت به خرید مصالح مورد نیاز یا نسبت به انعقاد قرارداد با پیمانکاران جهت تکمیل پروژه اقدام می نماید. خرید بخشی از واحد مسکونی توسط مشتری قبلا صورت پذیرفته و مشتری برای تکمیل پرداخت حق عضویت خود، قصد دریافت تسهیلات دارد.با عنایت به درخواست مشتری برای دریافت تسهیلات مشارکت مدنی تدریجی برای ساخت پروژه ساختمانی و نظر به اینکه اتمام مدت موضوع مشارکت مذکور بیش از یکسال بوده و نامبرده امکان تسویه سهم الشرکه را از محل دیگر فعالیتهای خود (بنگاه مشاور املاک و شرکت تولیدی ) را دارد، مستدعی است راهنمایی لازم را ارائه نماییدشرکت تعاونی مسکن یکی از ادارات قصد دارد برای خرید زمین برای هریک از اعضای خود تسهیلات فروش اقساطی دریافت نموده وازمجموع مبلغ واریزی از محل تسهیلات دریافتی اعضاء به حساب شرکت تعاونی نسبت به خرید زمین اقدام نماید. خواهشمند است راهنمایی فرمایید آیا این کارازمنظر شرعی جایز است یاخیر ؟اگر تامین مبلغ مسدودی تسهیلات مشارکت و میعاد و... از محل قرض از دیگران بوده و پس از دریافت تسهیلات از محل وجه تسهیلات تسویه شده باشد و یکی از همکاران عمد یا غیر عمد شرایط این کار را فراهم نموده باشد، تکلیف بانک در خصوص این بخش از تسهیلات چیست و چه اقدامی می توان نمود؟گاها چکهایی جهت تنزیل ارایه می شود که ماحصل معامله ای واقعی است، اما چک در وجه مشتری طرف قرارداد بانک صادر نشده است و مشتری بانک ،چکهای دریافتی از سایر مشتریان خود را برای تنزیل ارائه مینماید و اکنون تقاضای تنزیل این چک را دارد ، در این موارد آیا میتوان چکهایی که در وجه مشتری بانک نبوده و در وجه حامل یا اشخاص ثالث میباشد (اسناد دریافتنی نزد مشتری) را تنزیل نمود ؟ لازم به توضیح است عرف بازار در خصوص نسیه فروشی ، انتقال دین مشتریان به طرف قرارداد بوده و قریب به اتفاق مشتریان با این موضوع برخورد دارند لذا در صورت اصرار بر این مطلب، احتمال ارائه چکهای صوری وجود دارد.آیا برای خرید خدمت سربازی میتوان تسهیلات جعاله پرداخت کرد
طراحی سایت