طراحی سایت
مسئولیت‌پذیری اجتماعی عامل همگرایی تأمین مالی اسلامی و متعارف
29
بهمن
مسئولیت‌پذیری اجتماعی عامل همگرایی تأمین مالی اسلامی و متعارف

از جمله مباحث مغفول در حوزه تطبیقی تأمین مالی اسلامی و متعارف، بحث همگرایی این دو نظام به عنوان دو بخش نظام تأمین مالی جهانی است که از جمله زمینه‌های همگرایی این دو مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

طراحی سایت